Daily Archives: April 5, 2019

مصالحه وادغام یا انتقال قدرت؟

عبدالاحمد فیض منازعات ونبردهای خونین داخلی ازویژگی های ذاتی وساختاری درجوامع عقب مانده جهان سومی وپسا استعماری است که با سیمای خشن ومهیب درمقاطع متفاوت، هستی، ثبات وآرامش ساکنان جوامع عقب مانده را بعلت سلطه آی جابرانه حاکمان ستمگر، فقراقتصادی وفرهنگی ، تشتت وعدم انسجام ملی، تفکرافراط گرایانه دینی ومداخلات مداوم وگسترده بیرونی بلعیده است…

بیشتر بخوانید

نگهبان

زجورت ای فلک! دایم، پریشانم،پریشانم بجای اشک زچشمم خون،بریزانم،بریزانم نه شمسی روشنی دارد،نه ماهِ توفگندت نور ازین ظلمت پرستی ها، بسی حیران و،حیرانم زرنگانه بخنداند،همان دشمن که دانا است فــراگیـــرد مرا گریه، زکارِ  دوســــت نادانـــم سپردم روح و جانم را،نگهداری نکردی تو ولی من در دبستانت،نگهبانِ ،نگهبانم نه لقمه ازلبت دادی،نه شربی ازشراب خود ببین از…

بیشتر بخوانید