Daily Archives: April 15, 2019

«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد!

محمد عالم افتخار   در کوتاهه نوشته که اندکی پس؛ باز هم قسم گزیده از میان ده ها مطلب خردمندانه و خردورزانه اندیشه آفرینان و سنخنوران نسل جوان و بالنده افغانستان پیشکش عزیزان میکنم یک تعبیر بسیار به جا و بسیار زیبا از یک پدیدار و رویداد فرهنگی ـ تاریخی تازه به عمل آمده و…

بیشتر بخوانید