Daily Archives: April 13, 2019

آسانژی که زندانش عوض شد !

دستگیری جولین پاول آسانژ به آن شکل زشت در مدیا که دیده شد درس عبرتی باشد برای بقیه تا بدون اجازه ” بابابزرگ ” سر صندق نروند و چیزی کِش نروند ، آسانژ انسان با هوش و خلاقی است که از هوش ذاتی خودش استفاده شخصی کرد و این کار برای هیچ بانکداری نفعی ندارد…

بیشتر بخوانید