Daily Archives: April 7, 2018

افغانستان در جنگ استخباراتي

افغانستان در يك جنگ استخباراتي و فرسايشي باخصوصا كشور هاي همسايه اش مثل آي اس آي،سپاه و … قراردارد.  اين نهادها كارمندان يا أشخاصي را در پست هاياستخباراتي شان مقرر ميكنند كه از نگاه سنپخته، از نگاه تجربه و دانش نهايت با تجربه و بادانش و حرفه يي ، از نگاه وفاداري نهايتوطندوست و عاشق وطن شان كه دين إيمان و …همه داروندارشانرا بخاطر منافع كشور شان(امنيت ، بقاه و خودياري) حاضرند بدهند. نتيجهكاري شان هم پلان و پاليسي و استراتيژي هايميسازند و تطبيق ميكنندكه دنيا را به حيرتميندازند. طالب ميسازند، داعش ميسازند، هشتشبي ميسازند و ….. و كشور هارا تاراج ميكنند و ازدنيا باج ميگيرند در حاليكه امنيت خودشانپابرجاي است.   اما در افغانستان؟ حمله انتحاري، قتل و كشتار و دزدي.  شاريده گي و فساد در نهادهاي  از اوج اش همگذشته است.  هرروز انسانهاي اين كشور گوسفندوار بهكشتارگاه برده ميشوند.  سبب اش چه بوده ميتواند؟  سبب اش حذف كادر هاي مسلكي كارا ومؤثر بنام هاي تقاعد، بي واسطه ، قومي وزباني ، دانايي و فهم و حرفه ايي بودن ، زيربار نرفتن و زانو نزدن در برابر چند بي دانش وبيكاره و بي سواد و ……  سبب اش حزبي و قومي ساختن نهاد هايامنيتي و تقرر أشخاص بي تجربه ، غيرمسلكي و مربوط به يك حزب و يا يك گروه و…. سبب اش تقرر أشخاص ذكر شده بالا درپست هاي مهم بلند پاليسي ، اوپراطيفي،استخباراتي، مديريتي ضد بانديتيزمي و ادارهو مديريتي كارا و مؤثر و استراتيژي سازي و… كه بوي از اين واژه ها نميبرند است.  تقر ر أشخاصيكه امنيت خودشانرا گرفتهنميتوانند اما بنابر روابط قومي ، حزبي وسمتي و …. آمده اند و همه را به كشتن وبربادي ميدهند.  عدم تطبيق قانون و نقض آن از طرف دولتمداران.  رامين احمديار…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان:  محمد قاسم آسمایی   بخش بیستم   آموزش پشتون زلمی و ما در اردوی رئیس جمهور داودخان دو افسر گارد جمهوری که در آن وقت دگرمن بودند، تحت قوماندانی قوماندان گارد، ضیا مجید برای آموزش افراد پشتون زلمی توظیف شده بودند. یکی گل آقا نامداشت که  بعد از انقلاب…

بیشتر بخوانید

 صحت در پنجه اژدها وسلامتی در گرو چالشها

  اساس تندرستیها ست فرهنگ دوای جهل آفتهاست  فرهنگ سلا مت باد خلق سالم  اندیش که تاپیروزگرددصلح برجنگ نخست ازهمه صحت به مردمان جهان وسلامتی بکشورعزیزما افغانستان آرزومیکنم . بشرازآغاز پیدایش و ازظهورآدم تا ایندم با دردها ورنجهای بیکران همراه بوده وپله های زندگی را با درد ورنج عبورکرده است . تحمل دردها ومبارزه با…

بیشتر بخوانید

افغانستان : شکنجه نشان بارز ساخت و ساز مداخلات ایالات متحدۀ آمریکا

م. فریبا و ادو مونتسانتی Friba et Edu Montesanti در این گفتگو با ادو مونتسانتی، م. فریبا نمایندۀ جمعیت انقلابی زنان افغانستان از تصمیم دیوان کیفری بین المللی می گوید که خواستار بررسی جنایاتی شده است که از اول ماه مه 2003 از سوی همۀ جناح های درگیر در این کشور آسیای مرکزی به وقوع پیوسته. هیچ…

بیشتر بخوانید

پنهان کاری حضور گسترده ی داعش در افغانستان

                 نوشته ی : فروغی      با آنکه منابع معتبر بین المللی ، از ازدیاد نفرات و گسترش روزافزون فعالیتهای گروه داعش در افغانستان خبر می دهند ؛ اما دولت افغانستان و حامیان امریکایی – انگلیسی اش ، با سرگرم نگهداشتن مردمان افغانستان و جهان به سیاست جنگ و…

بیشتر بخوانید