مسایل تاریخی

دوستی افغان – شوروی، آغازتحولی تاریخی در مناسبات دو کشور همسایه

داکتر آرین آغاز یک دوستی جاویدان که همزمان با استرداد استقلال افغانسستان بنیاد گذاری شد به صدمین سال خود رسید، 27 ماه مارچ 1919عیسوی سر آغاز فصل جدیدی در مناسبات سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و دیپلماتیک بین دو کشور همسایه و دوست محسوب می شود. در واقع پیروزی انقلاب مشروطه خواهان و میهن پرستان افغانستان…

بیشتر بخوانید

در دوره پس از خروج نیروهای شوروی (بخش ششم)

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی (1989 ـ 1991) نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. ترجمه: داکتر خلیل وداد تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی کارگران جهان متحد شوید! در جریان ۷ روز قابل برگشت به ک.م.ح. ک.ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور یکم ) میباشد. کمیته مرکزی حزب کمونیست…

بیشتر بخوانید

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی

در دوره پس از خروج نیروهای شوروی (بخش پنجم) (1989 ـ 1991) نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. ترجمه: داکتر خلیل وداد تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی اشد محرم ۷ نسخه پیشنویس مصوبه ک.م. ح. ک.ا.ش. پیرامون تحویلدهی کامپلکس راکتهای تاکتیکی 9 کا ۵۲( “لونا-ام. “) به جمهوری افغانستان   با اندیشه های درج…

بیشتر بخوانید

در دوره پس از خروج نیروهای شوروی

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی (بخش چهارم) (1989 ـ 1991) نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. ترجمه: داکتر خلیل وداد تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی   کارگران جهان متحد شوید! کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اشد محرم پرونده ویژه   شماره ۱۵۴/۱۰ به رفقا، گرباچف، ریژکوف، چبریکوف، شواردنادزه،…

بیشتر بخوانید

  نگاهی به تاریخ آریانا

میر عنایت الله سادات کشور عزیز ما افغانستان در ادوار مختلف تاریخی ، مهد پرورش فرهنگها و تمدنها بوده است .ولی طبعا” مانند سایر ملل جهان ، تاریخ مردم ماهم آکنده از نشیب و فراز ها میباشد. حفریاتی که طی قرن گذشته در گوشه و کنار کشور ما صورت گرفت ، نه تنها شرایط مادی…

بیشتر بخوانید

در دوره پس از خروج نیروهای شوروی (بخش سوم)

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی (1989 رـ 1991) نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. ترجمه: داکتر خلیل وداد تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی   کارگران جهان متحد شوید! کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اشد محرم پرونده ویژه                                                                                                   شماره پ. 1439/ 11    به رفقا، گرباچف، ریژکوف، شواردنادزه، یاکووليف،…

بیشتر بخوانید

در مورد خروج قوای آن کشور از افغانستان (بخش دوم)

بازپخش اسناد اشد محرم کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. ترجمه: داکتر خلیل وداد تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی   کارگران جهان متحد شوید! در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۳) است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قابل توجه: رفقا…

بیشتر بخوانید

پیشینۀ تاریخی بالاحصارکابل

شهرکابل با آن که در ادوار مختلف تاریخ همیشه پایتخت افغانستان نبوده،امایکی ازشهرهای باستانی کشور بوده  است.همین دژ متین روی کوه‌های شیردروازه وآسه‌ مایی وهمین بالاحصاری که در امتداد جناح شرقی دیوارهای کوه شیر دروازه قرار دارد و بقایای آن هنوز هم موجود است،دلالت برقدمت شهرواهمیت سوق‌ الجیشی آن می‌کند. تاریخ نگاران براین باور استند…

بیشتر بخوانید

چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟

(گذارش تحلیلی وضعیت وخیم بمیان آمده در  جمهوری دموکراتیک افغانستان) (بخش ششم)   محمد قاسم آسمایی بازپخش اسناد اشد محرم مقامات حزبی و دولتی اتحاد شوروی در مورد مناسبات افغانستان و اتحاد شوروی  بعد از شورش مسلحانه هرات ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ ترجمه داکتر خلیل وداد   یادآوری: در این بخش نیز در مورد اعزام…

بیشتر بخوانید

چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟

(گزارش تحلیلی وضعیت وخیم بمیان آمده در  جمهوری دموکراتیک افغانستان) محمد قاسم آسمایی بازپخش اسناد اشد محرم مقامات حزبی و دولتی اتحاد شوروی در مورد مناسبات افغانستان و اتحاد شوروی  بعد از شورش مسلحانه هرات ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ ترجمه داکتر خلیل وداد (بخش پنجم) *** تذکر ضروری: بازپخش اسناد اشد محرم مقامات حزبی و…

بیشتر بخوانید

چگونه پای قوای اتحاد شوروی به افغانستان کشانیده شد؟

محمد قاسم آسمایی بازپخش اسناد اشد محرم مقامات حزبی و دولتی اتحاد شوروی در مورد مناسبات افغانستان و اتحاد شوروی  بعد از شورش مسلحانه هرات ۲۴ حوت سال  ۱۳۵۷ ترجمه داکتر خلیل وداد   جریان مذاکرات رهبری سیاسی ونظامی اتحاد شوروی با نورمحمد تره کی (بخش چهارم) سند(12)   قابل برگشت به کمیته م. ح.ک.ا.  ش. است…

بیشتر بخوانید

شیوه های نفوذامریکا:بخش چهارم

محمدولی پیوسته به گذشته استعمار مطبوعاتی انگلیس وامریکا هر سفیدی را سیاه وهر سیاهی را سفید جلوه میدهد.این دستگاه های نشراتی یک سر وصد زبان با مهارت همه اعمال دیگران را زشت وهر نوع تجاوز وبیداد خودشانرا زیبا جلوه میدهند .صحنه ارایی های دروغین یکی از مهارتهای انهاست.تسلط شبکه های تلویزیونی غرب درنشر اخبار غلط…

بیشتر بخوانید

شیوه های نفوذ امریکا:بخش سوم

محمدولی پیوسته به گذشته غربی ها عده ای از کشور های اسیا ،افریقا وامریکای لاتین را یکجا با رهبران انها محکوم به اتهامات گوناگون میکنند، بعضی را تروریست، عده ای را دیکتاتور وبرخی را بنا بر فقر وغربت جنگجو معرفی میدارند. نزد انها معیار انقیاد از غرب مطرح است یعنی کشور یا زعیمی که پاازخط…

بیشتر بخوانید

شیوه های نفوذ امریکا:بخش دوم

محمدولی پیوسته به گذشته امریکایی ها بادرک اینکه درکشور ما نفوذ در بین مردم برای شان مشکل است دراقدامات خویش گامهای دیگری برداشتندتا درحکومت نفوذ نمایند به این منظور با استفاده ازبحران حکومت وپارلمان که بعد از انفاذ قانون اساسی رخ دادوبه اثر ان بعد ازسالها دیکتاتوری ومطلق العنانی اولین تظاهرات معارف وپوهنتون شهر کابل…

بیشتر بخوانید

شیوه های نفوذ امریکا

محمدولی خط نوشتم صرف کردم روزگار من نمانم خط بماند یدگار مطلب ذیل را درچند قسمت غرض اگاهی نسل جوان کشور مینویسم .امید طوالت نوشته مایه دلتنگی نگردد. شیوه های نفوذ امریکا : بااغاز روابط دپلوماتیک،فرهنگی واقتصادی میان افغانستان وامریکا،امریکائی ها شیوه های معمول به خودشانرا جهت نفوذ در کشور بکاربستند. ” امریکنایز” یا امریکایی…

بیشتر بخوانید