Daily Archives: October 7, 2019

گل مهاجر

برای صد ساله گی *آزادی* خصم تو چه بسیار و چه ماهر شده امروز در هر خم و هر کوچه مجاور شده امروز با کینه ی خوابیده چنان خو بگرفتی کزفتنه به آزار تو قادر شده امروز صد زخم زمان در بدنت بود و نهان بود امروز وطن درد تو ظاهر شده امروز پژمرد و…

بیشتر بخوانید

 تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند!

محمد عالم افتخار    ادامهِ (ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!ـ تیکه 3) قرار معلوم دشوار فهمی هایی در خطِ فکری اساسی این بحث؛ وجود دارد که تا حد بالایی ناگزیر میباشد. جهت تسهیل در فهم از مطالب؛ لطفاً دید را فراخ و جهانی و نوعی و حتی تمام جانوری آنهم طولی ـ…

بیشتر بخوانید