Daily Archives: May 8, 2019

بازیگران منطقه یی و جهانی گرداننده گی اصلی صلح و جنگ افغانستان اند

نویسنده : مهرالدین مشید صلح افغانستان؛ انزوای بازیگران داخلی و پیش دستی بازیگران منطقه یی و جهانی منازعۀ افغانستان پس از کودتای ثور و به دنبال آن تهاجم شوروی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی که اکنون ۴۱ سال از آن سپری می شود، یکی از دراز ترین درگیری در قرن بیست و بیسیت و یک می…

بیشتر بخوانید