معرفی و نقد کتب

مجموعه شعری (فریاد)

سخنان کوتاه در مورد مجموعه شعری (فریاد) سروده جناب ساعی فاریابی مجموعه شعری تحت نام( فریاد )که زاده طبع دوست دیرینه استاد سابقه دار معارف کشور جناب محمد ایوب ساعی که در سال 2017 به تیزاژ500 نسخه از جانب انجمن دانش در ترونتو کانادا اقبال چاپ یافته توسط دوست مهربان محترم امان معاشر بدستم رسید.…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   27 به ادامۀ گذشته *** 1 به برداشت من، از طریق مقامات شوروی زمینۀ تداوی اجمل ختک در چکوسلواکیا فراهم شده بود وغالباً در ماه جون سال 1980 موصوف از طریق مسکو به پراگ رفت. در پکتیا مردم جدران دست به بغاوت زده است. جدران در…

بیشتر بخوانید

نگاهی به جلد نخست کتاب دیدگاه ها ، تحلیل ها و رویداد ها

محمدنبی عظیمی این کتاب که به تاریخ ۱۵ ماه می ۲۰۱۸ برابر با ۲۶ ثور ۱۳۹۷ خ نوشته جناب دستګیر صادقی که به اهتمام کاوه صادقی به شکل کتاب دیجیتال در شبکه جهانی انترنت گذاشته شده است، دارای دو بخش می باشد:دربخش نخست دیدګاه های نویسنده و نقد ونظرو واکاوی ژرف وی در پیرامون اوضاع…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   26 به ادامه گذشته   در مرحلۀاول انقلاب اجمل با خلقی ها ایل وغیل شده بود  و من روابط خودرا با پرچمی ها قطع نکرده بودم. در گروپ ما دوخط در جریان بود. من موضع گری ملایم پرچم را تایید میکردم، البته این اختلاف را ما…

بیشتر بخوانید

آزادی میوه شیرین عدالت اجتماعی است

نویسنده: تیا امیری کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» ‌نوشته دکتر قرشاد مومنی پاسخ شایسته‌ای در «کادر موازین استاندارد علم اقتصاد» برای اندیشه‌ورزی در باب عدالت اجتماعی است و از این جهت مطالعه آن به دوستداران این مقوله توصیه می‌شود. کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» نوشته آقای دکتر…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش بیست و پنجم به ادامه گذشته *** 20 بعد از کشتن تره کی صاحب فهمیدم که حاکمیت انقلابی به هیچ صورت بقا نخواهد داشت؛ تنها یک راه وجود دارد که امریکا، پاکستان و اخوان همدست شوند؛ زیرا در قوای مسلح طرفداران تره کی زیاد بود…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   24   *** 12 متصل خانۀ ما، آنطرف دریای چمچه مست در کارته چهار، منزل غلام حسن صافی بود که با دو پسرش پتنگ و ایمل میزیست. همجوار با آن در منزل دیگر پسر ارشد وی ودیر صافی زندگی میکرد. ودیرصافی حینکه پدرش در چکسلواکیا سفیر بود…

بیشتر بخوانید

 فلسفه سیاسی عمل  برای ایجاد بهشت زمینی

     آرام بختیاری           پیرامون کتاب “ایدئولوژی آلمانی” مارکس.   تنها کتاب فلسفی مارکس ” ایدئولوژی آلمانی ” بین سالهای 1846-1845 نوشته شده است. مارکس خود بین سالهای 1818-1883 میلادی زندگی نمود. موضوع این کتاب بحث و نقدی است با متفکران دیگر مانند اشتیرنر، باور،هگل، و سوسال دمکراتهای آنزمان آلمان. در مقدمه این کتاب،…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   پیوسته به گذشته 23 *** 6 از “روزپشتونستان” در شرایط تازه که انقلاب به پیروزی رسیده است، تجلیل به عمل می آید. گردانندگی آن را شاروال کابل، شیرآقا حرکت یکی از خلقی های طرفدار امین به عهده دارد. اجمل صاحب در بیانیه خویش تعریف وتمجید زیاد از…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   بخش 21 قتل استاد میراکبرخیبر سبب ایجاد جنبش بزرگی شد؛ هزارها حزبی و روشنفکران آزاد اطراف منزل او گرد هم آمدند و بعد از انتقال جسد به شفاخانه علی آباد غرض معاینات طب عدلی، در آنجا نیز عدۀ کثیری جمع شده بودند. من شخصاً به منزل او…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان:  محمد قاسم آسمایی   بخش بیستم   آموزش پشتون زلمی و ما در اردوی رئیس جمهور داودخان دو افسر گارد جمهوری که در آن وقت دگرمن بودند، تحت قوماندانی قوماندان گارد، ضیا مجید برای آموزش افراد پشتون زلمی توظیف شده بودند. یکی گل آقا نامداشت که  بعد از انقلاب…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش نزدهم در صحبتهای دوست هندی، تشویش های فراوانی وجود دارد از جمله: هند در تشویش است واز افغانستان میخواهد به اقدامات رادیکال دست زند، زیرا اکنون فرصت مساعدی برای آن است. برای ما تشویش خلق مینماید، برای اینکه هندوستان هیچگاهی چنین برداشت ننموده است که…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش هجدهم بعد از مرحله دوم، اوسادچی سرمشاور ببرک کارمل شد و در بهبود مناسبات اجمل ختک با ببرک کارمل که بر وی قهر و از وی آزرده بود؛ نقش مهم بازی کرد. بعد از این بوریس واسیلوویچ که در پاکستان بود، عضو رابط من…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   تذکر کوتاه: پیامهای را دریافت داشتم با سوال های گوناگون، از جمله انگیزه برای برگردان این “سریال” از پشتو به دری؛ فعلاً می نویسم که در این مقطع، تنها برگردان کنندۀ مطلب هستم. برداشت خویشرا از این “سریال” در ختم برگردان خواهم نوشت. *** بخش هفدهم…

بیشتر بخوانید