معرفی و نقد کتب

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش بیست و پنجم به ادامه گذشته *** 20 بعد از کشتن تره کی صاحب فهمیدم که حاکمیت انقلابی به هیچ صورت بقا نخواهد داشت؛ تنها یک راه وجود دارد که امریکا، پاکستان و اخوان همدست شوند؛ زیرا در قوای مسلح طرفداران تره کی زیاد بود…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   24   *** 12 متصل خانۀ ما، آنطرف دریای چمچه مست در کارته چهار، منزل غلام حسن صافی بود که با دو پسرش پتنگ و ایمل میزیست. همجوار با آن در منزل دیگر پسر ارشد وی ودیر صافی زندگی میکرد. ودیرصافی حینکه پدرش در چکسلواکیا سفیر بود…

بیشتر بخوانید

 فلسفه سیاسی عمل  برای ایجاد بهشت زمینی

     آرام بختیاری           پیرامون کتاب “ایدئولوژی آلمانی” مارکس.   تنها کتاب فلسفی مارکس ” ایدئولوژی آلمانی ” بین سالهای 1846-1845 نوشته شده است. مارکس خود بین سالهای 1818-1883 میلادی زندگی نمود. موضوع این کتاب بحث و نقدی است با متفکران دیگر مانند اشتیرنر، باور،هگل، و سوسال دمکراتهای آنزمان آلمان. در مقدمه این کتاب،…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   پیوسته به گذشته 23 *** 6 از “روزپشتونستان” در شرایط تازه که انقلاب به پیروزی رسیده است، تجلیل به عمل می آید. گردانندگی آن را شاروال کابل، شیرآقا حرکت یکی از خلقی های طرفدار امین به عهده دارد. اجمل صاحب در بیانیه خویش تعریف وتمجید زیاد از…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   بخش 21 قتل استاد میراکبرخیبر سبب ایجاد جنبش بزرگی شد؛ هزارها حزبی و روشنفکران آزاد اطراف منزل او گرد هم آمدند و بعد از انتقال جسد به شفاخانه علی آباد غرض معاینات طب عدلی، در آنجا نیز عدۀ کثیری جمع شده بودند. من شخصاً به منزل او…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان:  محمد قاسم آسمایی   بخش بیستم   آموزش پشتون زلمی و ما در اردوی رئیس جمهور داودخان دو افسر گارد جمهوری که در آن وقت دگرمن بودند، تحت قوماندانی قوماندان گارد، ضیا مجید برای آموزش افراد پشتون زلمی توظیف شده بودند. یکی گل آقا نامداشت که  بعد از انقلاب…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش نزدهم در صحبتهای دوست هندی، تشویش های فراوانی وجود دارد از جمله: هند در تشویش است واز افغانستان میخواهد به اقدامات رادیکال دست زند، زیرا اکنون فرصت مساعدی برای آن است. برای ما تشویش خلق مینماید، برای اینکه هندوستان هیچگاهی چنین برداشت ننموده است که…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   بخش هجدهم بعد از مرحله دوم، اوسادچی سرمشاور ببرک کارمل شد و در بهبود مناسبات اجمل ختک با ببرک کارمل که بر وی قهر و از وی آزرده بود؛ نقش مهم بازی کرد. بعد از این بوریس واسیلوویچ که در پاکستان بود، عضو رابط من…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   تذکر کوتاه: پیامهای را دریافت داشتم با سوال های گوناگون، از جمله انگیزه برای برگردان این “سریال” از پشتو به دری؛ فعلاً می نویسم که در این مقطع، تنها برگردان کنندۀ مطلب هستم. برداشت خویشرا از این “سریال” در ختم برگردان خواهم نوشت. *** بخش هفدهم…

بیشتر بخوانید

زندانهای شخصی در جنگ ها 

هموطنان براي اينکه در. مورد جنايات ، ترور ها وقتل عام  سربازان وافسران ما که در زندان  هاي شخصي احمد شاه مسعود خبر شويد  قصه يک زندان مشهور وي را که به نام ( زندان چاه آهو ياد مي شود )، از کتاب جنرال صاحب ، سيد عبدالقدوس براي تان انتخاب کرده ام به دقت…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی بخش شانزدهم   16 جون 1976: سفیر اخیر بوتو افواهات، مخالفت ها، خوشحالی ها، خوشبینی ها، وبدبینی های زیادی را در قبال داشت. سفر او واقعه مهمی در منطقه است.  آنها [سفارت شوروی] در مورد خواستار معلومات هستند. براساس معلومات ما طرف افغانی گفته است: مذاکرات در…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   بخش پانزدهم تذکر کوتاه در مورد نویسند وفشردۀ بخشهای قبلی کتاب: «”گِل برای درمسال” برگردان وتلخیص کتابی است به زبان پشتو با عنوان “درمسال له خټی” که توسط جمعه خان صوفی نگاشته شده ونویسنده آنرا “مجموعۀ از خاطرات و یادداشت ها” دانسته است. جمعه خان صوفی در…

بیشتر بخوانید

پاکستان مرکز و حامی تروریسم

میر عبدالواحد سادات تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است، تصفیه حساب قدرتهای رقیب دراوج جنگ سرد که کشور ما بحیث نطع آن قربان گردید و تداوم وتداوم کشمکش های جیوپولوتیک رقبای بین املللی و منطقه یی وجنگهای نیابتی،  دردور جدید بازیهای بزرگ ، جنگ خانمانسوز را تداوم بخشیده است.             درین راستاویک…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: قاسم آسمایی   بخش چهاردهم   13 اپریل 1975: ملاقات براساس وعده قبلی. آنچه اطلاعاتی را که در مورد وضع پاکستان و پشتونستان داشتم، برایش بیان کردم. نامۀ ما عنوانی اعضای کانگرس امریکا را نیز برایش سپردم. نظر او در مورد اینکه نامه طولانی است و نمایندگان کانگرس فرصت خواندن…

بیشتر بخوانید