تذکرات کوتاه

امین الله مفکر امینی! 2019-01-80

تذکرات کوتاه ولی نغزکه درذیل طور فشرده تذکرمیرود، فرآورد تقریبا بیشتر از40 سال بهارعمر گرانبهایم درمیهن عزیزم

ازایام تولد تا ترک میهن درحمل 1369 ومتباقی تااین لحظه ای تحریر چند سطور درمهاجرت به هند و بعدا ایالت متحده امریکا میباشد که شامل دوره های ایام تحصیل درمکاتب و لیسه ها وایام دوره ای تقریبا 28 ساله کارم درادارات مختلف دولتی به پست های مختلف اعم از نظامی و ملکی وهمچنان مبارزه در دامان حزب قهرمانم یعنی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

و مسئولیت های مختلف حزبی و احتماعی ام وتجارب کاری ام درخارج از کشورم وهمچنان باساس ایده های مترقی وملی ومردمی و میهنی سایر شخصیت های وطنپرست در عرصه ملی وبین المللی استوار بوده است که نتیچه را به شرح ذیل خلاصه کرده ام

هرکه نیاموخت از گذشت روزگار هیچ نیاموزد ز هیچ آموزگار

تذکرات کوتاه ولی نغز:

نویسنده ، شاعر، هنرمند، سیاستمدار وهرکسی که درخدمت ارتجاع ودفاع از آن مطالبی تحت هر عنوان نگاشته بوده اند یانگاشته اند

یا مینگـــارند، قرار داشته بودند یا قرار میگیرند و یا قرار خواهند گرفت ازصف وطنپرستان مردمی و میهنی وبشر دوستی خارج اند اینها هرکه بوده اند، استند و یا باشند کارآنهـــا

جز دلقک بازیکه به هر رنگ و قالــب نمایا ن میشوند، دیگر چیزی نمیتوانند کـه باشند.

تامین هدف های والای انسانی که همانا خیر وسعادت واقعی مردم و میهن است و بیک عبارت کل خدمت به نوع بشر وسایرمخلوقات باشد جز از انسانهای مجهز با زیور علم و خرد و زیب وزینت یافته با جوهر انسانی ازدیگران غیر ممکن و غیر متصوراست . پس اگروطنپرست ومردم پرستیم بـاید درتامین چنین اهداف والای انسانی پایداروثابت قد م بود و به چنین انسانهای والا گهر وابسته و معتقد بود.