ازادی شاخدار!

به تاریخ 11 فبروری2019 جولیان اسانژ موسس سایت ویکلی لیکس توسط پولیس انگلستان درشهر لند ن، با حمله غیر انسانی تجاوزکرانه به سفارت اکوادور به زور وبا رفتار بی نهایت خجالت اوری ضد بشری دستگیر وزندانی شد. جولیان اسانژ به خاطر افشا گریهای جنایتکارانه دستگاهی جاسوسی و رهبری دولت امریکا را که در خاورمیانه ،اقغانستان وسایر نقاط جهان توسط نیروهای نظامی خود انجام داده بودافشاء وبه جهانیان ابلاغ نموده که این عمل باعث عدم رضایت و براشفتگی لجام گسیخته مقامات امریکا یی شده ، ومورد پیگرد پولس امریکا قرارگرفت .اسانژ از سال 2012 در سفارت اکوادور به حیث پناهنده خودرا تسلیم وتا زمان گرفتاری درانجا به سر میبرد. گرفتاری وی بنابر اظهارت ریس جمهوراکوادور، نسبت خلاف رفتاری اسانژ ازشرایط پناهندگی بوده که، باید از سفارت اکوادور درلندن اخراج کردد . این موضوع به سمع مقامهای امنیتی لندن رسیده واقدام به دستگیر ی ان نمودند. علت این امر ناشی از افشای “فسادمالی” لنین موران ریس جمهور اکوادور از جانب ویکی لیکس بوده است.
ویکی لیکس بنابر افشا گری اسناد قتلهای زنجیری وغیرقانوی در کینا،وضعیت اسیران ارتش امریکا در زندان گوانتانامو مورد غضب رهبران امریکا و کاسه لیسان حلقه بگوشش درجهان قرار گرفت . همچنان اسانژاسناد جنگ عراق وویدویوی کشتار غیر نطامیان عراقی ذریعه چرخ بالهای ارتش امریکا و جنگ افغانستان که اکثرن محرمانه بود در 28 نوامبر 2010 به مجله هفتگی اشپیگل ، نیورک تایمز ، گاردین لوموند وپخش شنودهای غیر قانونی دیپلماتیک با اسناد نشر کرده بود متهم است.
بر این اساس کشور سویدن با توطیه به اصطلاح ازار جنسی و ایالات امریکا نسبت نشر ” اسناد محرمانه نطامی”خواستار استرداد ان به مقامانت امنیتی امریکا ویا سویدن شده بودند.
این رویکرد مقامات امنیتی انگلیس نمایانگر نقض سریع وروشن حقوق بشر و ازادی بیان درمقابل اسانژ میباشد؛وازطرف تمام نهادهای ازاد جهان محکوم وتقبیح شده است. جهانغرب بنابر خصلت اقتدارگرانه استعماری خود همیشه “کور خود وبینای مردم بوده” وبه اعمال خود وقح نمی کند. درجایکه نقص ویا نفع شان باشد بالای تمام حرمت وکرامت وارزشهای مدنی وانسانی اشخاص هنری و سیاسی پا ی گذاشته به بشیزه اهمیت قایل نمی شود. دموکراسی قلابی وشاخدار که ازجانب غرب به جهانیان پیشکش میشودو اقعی نه بوده صرف توطیه ی برای اغفال اذهان مردم برای پنهان نمودن جنایات شان میباشد ،تا هر جنایات را که منفعت انها تقاضا کند وارونه جلوه داده زیر نام ازادی پنهان مینمایند. درحالیکه سرمایداری امپریالیستی کوچکترین ارادتی به ” لیبرالیسم” نداشته وبرای گسترش تسلط خود فریب کارانه خودرا بانی جهان ازاد نامیده ودرفش ازادی را به شکل دروغین و غیر واقعیبی علیه دیکتاتوری بلند کرده ومی خواهد چهره استثماری واستعمار طالب وتجاوزگرانه و نژادگرانه خویشرا برای کسب بیشتر سود و زر وجهالت پروری با توطیه ودسیسه بپوشاند.
رستمی