عنايت الله رشيد د کابل پوهنتون د پخواني استاد

Ustad_Rashid

د عنايت الله رشيد د کابل پوهنتون د پخواني استاد د مړينې د کبله دوستانو ته خبر ورکول کیږي چې د مرحوم د جنازې لمونځ د هالنډ د هېواد د فلاردينګن د ښار د هولي په هديرې کښې د غرمې څخه مخکښې په ۱۱ بجو د شنبې په ورځې د .۲۰۱۶ په زېږدي کال کښې د جنوري په ۱۶ نېټې کښې لوستل کيږي
Begraafplaats Holy, Olmendreef 150, 3137 CR, Vlaardingen, Holland
Saturday 16 January 2016, 11:00 AM.
أو د مرحوم لپاره د فاتحې مجلس د هالنډ د هېواد د روتردام په ښار کښې د مولانا په جامع مسجد کښې
Mevlana Moskee
Mevlanaplein 1, 3022 EP, Rotterdam, Holland
Saturday 16 January 2016, 13:00.
په هماغې ورځ کښې تر غرمې وروسته په يوې بجې د ۲۰۱۶ زېږدي کال د جنوري په ۱۶ نېټې تر غرمې وروسته په يوې بجې کښې راټوليږي
tel.: +31 687774161
tel.: +31 631220000
tel.: +31 647552981ustad_rashid_farsi4 ustad_rashid_pashto4