Daily Archives: July 18, 2019

بیگانه با عصر نوین

جهان زیباست لیکن جای غمها کرده بر ما اند همه روزش شب تاریک و یلدا کرده بر ما اند نفس در بندش آید از غبار تیره گی هایش فضا را تنگ از بهر نفسها،کرده بر ما اند امیدو آرزو را از دل ما پاک و بزدودند به تیغ خشم قطعِ آرزو ها کرده بر ما…

بیشتر بخوانید