Daily Archives: May 4, 2018

عرفای کرام میگویند شطح در سکر مجاز است ودرصحو گوینده اش مآخوذ میباشد

محمدولی زعامت حکومت وحدت ملی!! در گفتن شطح سرامد سیاستگران معاصر شده اند. رئیس جمهور اغای غنی از منشور تحول وتداوم تا اکنون شطحیات زیادی را بیاد گار گذاشته اند درمنشور تحول تداوم مینوسند اگر راههای مواصلاتی خوب باشدکابل وهندوستان هَشت ساعت را در بر میگیرد و هندوستان رابر اعظم هند نگاشته اند،درحالیکه راه کابل…

بیشتر بخوانید

جنگ با ایران – بحران مرگبار تازه در منطقه

             نوشته ی : فروغی            امریکا با پرش از یک بحران به بحران دیگر که خود ایجادگر همه ی آنهاست ، هنوز به نقش پولیسی اش در جهان ادامه میدهد .          قرار احصاییه های رسمی که امریکاییان خود انتشار داده اند ، امریکا از یازدهم سپتامبر 2001 تا حال بیش…

بیشتر بخوانید

روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی میداریم

  سوم می ٢٠١٨ م   مطابق به فیصله مجمع عمومی ملل متحد در سال ( ١٩٩٣ م ) از سوم می بحیث روز جهانی مطبوعات تجلیل میگردد. آزادی مطبوعات و رسانه ها از اصول بنیادی حقوق بین المللی معاصر محسوب میگردد كه اساسات ان در منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (…

بیشتر بخوانید