Daily Archives: October 10, 2017

سیاه ساختن

  حریره یوسف مقصودی خدایا چی حالی در این جهانت است به کدام راه روان،این جماعت است من گله ای ندارم از آن که کفر گویت است گله ای من بیشتر فقط از آن مسلمانت است   آنانی که در ظاهر ذکر الله ورد زبان شان است در حالی  که این دین، قربانی اعمال شان…

بیشتر بخوانید

معلم، عامل بدبختی های ما

نویسنده: نصرالله نیکفر پیشاپیش باید بگویم که روی گپ من بهسوی آموزگاران چهار و پنج دههی افغانستان است. در ذات معلم، چیستی و گذشتهاش کاری ندارم. بزرگترین و سنگینترین رسالت را یک معلم دارد. آری! معلمی شغل مقدس و مبارک است. افتخاراتی دهنپرکنی که نه شکم را سیر میکند و نه مغز را به چه…

بیشتر بخوانید

کتاب انسانیت انسان، از چاپ برآمد

نویسنده نصرالله نیکفر کتاب «انسانیت انسان» آفرینهی گرانبهایی است از فرهیختهی جستوجوگر و خردمند ما جناب استاد امام محمد ساعی که چندی پیش از چاپ بیرون شد و به دسترس تشنهگان دانش، آگاهی و خرد قرار گرفت. گرچند در این همبودگاه چیزی که کماست خرد ورزی و اندیشه پروری است. ولی گاهی غافلگیر میشوی. کارهاییکه…

بیشتر بخوانید

برخورد تمدنها

نوشتۀ تی یری میسان Choc des civilisations 2 par Thierry Meyssan از 16 سال پیش، بحث و جدل های بی شماری کارشناسان سیاسی بین المللی را برای تعیین اهداف استراتژی ایالات متحدۀ آمریکا بخود واداشته است. روشن است که ساده تر می توانیم پس از این دوران با قاطعیت از آغاز آن بگوئیم. با وجود…

بیشتر بخوانید