شکست

دلها   شکسته  ، قامت   زیبا   شکسته   است
طرز   نگاهِ   نرگس   شهلا   شکسته   است
آن   آفتاب   روشن   و   آن   آرزوی   ما
در   قعر چاه    رفته  ، سرا   پا   شکسته   است
نا گه   خزان   رسید   به    بُستان   سرای   ما
پر پر   گلاب   گشته   و   رعنا    شکسته    است
دریا   شکست   و   نهر   خروشان   خموش   شد
آن   سلسله   جبال   ز  « بابا»   شکسته   است
آن   قلب «آسیا»   که   مرا   پارهء    تن   است
در زیر   سنگ   رفته ،   ز   هر   جا   شکسته   است
ما   را   که    روز ،  همچو   شبِ   بی   ستاره   شد
امیدواری یی    دم   فردا   شکسته    است
آتش    گرفته    دامن    ما   را   و آب   نیست
خشکیده   آب   و   زان   دل    دریا    شکسته   است
مردم   شکسته ،   عزت‌   و   هم   آبرو    شکست
آن    سر   زمین    مادر    و    بابا   شکسته  است
«قُو»ی   سفید    ما    لب   دریا    بداد    جان
بر   لب   حدیث   آب    و   فریبا   شکسته    است

مهرو سپتامبر ۲۰۱۶