تذکراتی از تجارب آموخته ام در زنده گی!

امین الله مفکر امینی 2018-11-11

- هر قدر دشمنان قویتر باشند، مفهوم ضعف دوستیها وعدم اتحاد و همدلی را

بیانگر است .

- رشته های دوستی و یا اتحاد نظر و عمل چنان مستحکم بافته شود که هیج بـاد وطوفانی نتوانند انرا ازهم بگسلد .

- هرگاه بخواهید بمنزل مقصود برسید، هدف یا هدفها را مطابق به توان ماد ی و معنوی درست تشخیص وآنرا با حرف و عمل مدغم بسازید. کامیابی حتمـا ازشما میباشد .

- در تشخیص دوست و دشمن به اساس ذهنی گریها نه بلکه به اساس عملکر د

آنها، تصمیم بگیرید .

- بعضی ها دشمنی ها و یا دشمن را فراتر از محیط خانواده ویااقارب جستجـــو میکنند ولی غاقل ازاینکه اولین ضربه را چو مارهای آستین ازخود میخورند لذا در تشخیص دوست ودشمن درخود و خویش وبیگانه یکسان برخورد شـو د – طی پله های زنده گی و یا طی جاده ای زنده گی صاف وهموار وساده نیست

پستی ها و بلند یها دارد. باید آموخت چطور پله های زنده گی را موفقانه طـی نمود و به هدف رسید .

- بهتر از خود شما، کمتر کسی پیدا خواهد شد تا شما را درست بشناسند . اگــر باین باورمند استید که ازهر جهتی که تصورشود پاک میباشیدوکدام آلوده گـی نیست، با راحت وجدان بسر برید . زیرا حقیقت همیشه حقیقت است ونمیـتـواند بر حقیقت باطل غلبه کند . – از غمازان و سخن چینان بپرهیزید که زنده گی را بر شما تنگ میسازد. – از ذهنی گریها در حصه ای هر که باشد بپرهیزید و خوب و بد، راستـــی و صداقت شخص یا اشخاص را با آن محاسبه نکنید مگراینکه مستند وقانونی ومتکی بر شواهد عینی باشد نه ذهنی – همیش بکوشید آنچه بواقعیت استید همان باشید. خود ها را هیچگاهی دررویا ها و تخیلات نگنجانید . – همیش هر که راازلحاظ انسان بودنش قطع نظرازسایر تعلقات بنگرید .جوهر انسانی را مقدم بر همه چیز باید دانست . – از لاف و دروغگویی و بهتان، سخت درامان باشید . که این شیوه ها وجــدان را لکه دارمیسازدو به یقین میگویم که انسانهای مبتلا به این صفت چه مــــرد

باشد چه زن ، چه پیر و چه جوان و تحصیل کرده و یا بیسواد، روز خوشــی را نصیب نبوده اند و نمیباشند .