آقای غنی جلو خودسری‌های رییس بانک مرکزی بگیرید!

 

جواد رویگر

بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، چندی پیش ” خلیل صدیق ” رییس عمومی بانک مرکزی ( دافغانستان بانک ) به دلیل تورم پولی ، کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ، چلش ” تومان” ایرانی و ” کلدار” پاکستانی در داخل کشور، نداشتن نظارت جدی از نظام مالی و نداشتن سیاست پولی منظم در کشور، به مجلس نماینده گان فراخوانده شد؛ اما نتوانست با برهان موجه و طرح دلایل معیاری و فنی، قناعت نماینده گان این مجلس را فراهم سازد.

 

در پایان اعضای مجلس نماینده گان به اکثریت آرا از وی خواستند که ” بیشتر از این بی‌توجهی نکند؛ در غیرآن وضعیت اقتصادی کشور بد تر شده، اعتبار بانک مرکزی و دولت نزد مردم کاهش یافته و فاصله میان شهروندان و دولت بیشتر خواهد شد.”

 

– تخطی‌هایی که آقای صدیق انجام داده است:

یک: جلوگیری نکردن از چالش تورم پولی که، اکنون به یک روند مهار ناشده مبدل شده است؛

دو : نداشتن برنامه‌ی مشخص برای انجام سیاست منظم پولی در بازار؛

سه : آوردن تغییر خلاف قانون اساسی و خلاف قانون بانکداری در جهت طرح سیاست پولی بالای دالر امریکایی و اسعار خارجی به جای پول افغانی؛

چهار: کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی که، میزان ناداری را در کشور افزایش داده است؛

پنچ: عملی سازی برنامه‌ی انبساطِ  دالر از طریق بانک‌ها در ذخایر اجباری؛

شش: عرضه نکردن به موقع دالر در بازار و به نحوی عملی سازی سیاست احتکار پول،‌به منظور کاهش ارزش افغانی ؛

هفت: نا توانی در نگه داشت میزان ثبات پولی در کشور (‌ پایین آمدن بهای افغانی در برابر دالر )

هشت: ایجاد محدودیت در برابر فعالیت‌های مشروع بانک‌های خصوصی برخلاف قانون بانکداری ؛

نهُ :  شخصیت سازی های نا موجه از خودش (‌ قهرمان جلوه دادن خودش به خاطر پنهان کردن ناتوانی‌های مدیریتی‌اش)

ده: برنامه ریزی همزمان با بودنش در پُست ریاست بانک مرکزی برای  A I B بانک؛ بانکی که پیشتر خودش رییس آن بوده است؛

یازده : استفاده‌ی نا مشروع از صلاحتیش برای ممنوع الخروج اعلام کردن یک بدهکار  A I B بانک که مخالف قانون بانکداری در کشور است؛

دوازده: بی‌توجهی به نقش بانک‌های خصوصی و ایجاد بی‌ثباتی در فرایند سیاست مؤثر پول در بازار؛

 

با توجه به مواری که، گفته شد، اکنون این نکته به وضاحت معلوم می‌شود که، آقای ” خلیل صدیق ” از زمان پیشبرد تصدی‌اش در پُست ریاست عمومی بانک مرکری (‌ دافغانستان بانک )‌چهره ی کارا، تأثیر گذار و مؤفقی نبوده‌است.

 

روندی را که، وی در حوزه‌ی سیاست پولی در بازار پیش گرفته است ؛ به میزان اقتصاد عمومی آسیب فراوان وارد کرده است و اگر آقای غنی رییس جمهوری افغانستان برای مهار این نا هنجاری‌ها و تخطی‌های رییس بانک مرکزی به زودی اقدام نکند، بحران روز به روز افزایش یافته و به باور برخی از آگاهان اقتصاد : ” ممکن است بهای افغانی در برابر دالر و سایر اسعار خارجی با اُفت چشمگیری رو به رو شده و سرانجام روند نیم‌بند بازار پول از هم بپاشد؛ آن گاه هیچ کسی جلو خشم مردم را در برابر دولت نخواهد گرفت.

 

” تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است

گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم ”  ( حافظ ) ‌