اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

گوهر انسان

رسول پویان

گـوهـر آزاد انسـان را نمایـش می دهم

اخـتـیـار ذات آلی را گـزارش می دهـم

جبر ذهنی را که می بندد چشم عقل را

در جهان دانش آزمـوده کاهش می دهم

می زدایـم زنگ افکار عـقب افـتـاده را

پرده های مغزچرکین را پالش می دهم

از تـوهــم دور می ســازم نثل زنـده را

تشنگان را آب نـورآگین دانـش می دهم

بی سوادانی که درجهل مرکب مانده اند

نورچشم وکلک ناز خطّ وخوانش میدهم

ازعذاب دوزخ وحوربهشتی قصه هاست

عشق یارومهردل ها را سفارش می دهم

خشم وقهروترس یزدان را در دنیای دل

با محبت هـای انسـانی نـوازش می دهـم

عـالـم موجـود را بـا جـمله اسـرار نهـان

در فضای بیکران عشق گردش می دهم

خالق انسان و شیطان را با اصل وجـود

در یقینستان هست و بود سازش می دهم

در دل هستی شـده ذات انـرژی جـاودان

ثابت و سیار را همواره چرخش می دهم

زندگی درشکل و انواع فزون دارد نمود

نـام ایـن سـیـر تکامـل را زایـش می دهم

گره بگـشایی کـنـد دانش از اسـرار دهـر

من لگام عقل وآزمون را بکوشش میدهم

حرکت و جنبش ندارد هیچ پایان و قرار

درسکونستان سروپا را به پویش می دهم

از ریـاضی راز دنـیـا را تقـاضا می کنم

چینش ارقام را در دست سنجش می دهم

کـیمـیا را یار فیـزیک کـوانتـوم می کـنم

بندهـای بسته را هـردم گشـایش می دهم

هستی و انسان و موجودات را گـویم ثنا

در تقـابـل و تعادل هـا سـتایـش می دهـم

در زمین و آسـمان دل گشایـم بال و پـر

مرغ رویارا دراوج عشق پرّش می دهم

خالق احساس و فکرو سوژه مغز ما بُوَد

حاصل آن را به کارجسم وگویش میدهم

در فـضای بیکـران حرکـت نـورون هـا

باور و انـدیـشه و اخبار رویش می دهم

پند از تاریـخ می گیرم در حال زنـده ام

چهـرۀ آیـنـده را بـا آن جـلایـش می دهم

داستان هـستی و انسـان نگنجد در کتاب

تازه تازه قصه هایی درسرایش می دهم

سرنوشت نسل انسان را زنو باید نوشت

بینش اوراق اوهام را به سـوزش میدهم

گـنـبـد کاشـانـۀ انسـانـیـت را بـر زمـیـن

از بـر عاطفه و احساس پوشش می دهم

سـنگدلان بـی مـروت را در دنـیــای دل

با لطـافـت هـای انسـانی نـرمش می دهم

می کنم روشنگری تا لحظه های واپسین

چشم کـوران ز طیف نـور بینش می دهم

آن چـه دارم می کنم قـربـان یار مهربان

باور عشق و وفا را بس ارزش می دهم

10/5/2022