جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

چهارمین دور مذاکرات «روند مسکو» درخصوص افغانستان

چهارمین دور مذاکرات موسوم به «روند مسکو» برای حل…

من اعلام جرم می‌نمایم

میر عبدالواحد سادات من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم…

وراثت درقدرت و سیاست

مونارشی های موروثی با حفظ گذشت قرون هنوز در پیشرفته…

سوسیالیسم،- جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

آرام بختیاری      یادی از آموزگاران انقلاب،- مارکس و انگلس. هرمبارزه طبقاتی یک…

انقلاب بزرگ خرد

رسول پویان بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است به چنگ آتش…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده

(Unitary state, federation, confederation) دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان…

تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان از زخم خونین گرباچوف تا مکان خدا…

«
»

ساز زندگانی

رسول پویان

زندگی هست و بـود انسان است

مهـر تابان عشـق و ارمان است

خـوش بـزی در جهــان انسـانی

هرکه خوارش کند پشمیان است

آیـه هـای کـتـاب مـرگ مخـوان

همگی دل فگار وحـرمـان است

گـوهــر زنــدگی اگــر جـویـیــد

شـادنـوشـی و لعـل خـندان است

گـوش بــر ســاز زنـدگانـی کـن

نـغــمۀ دل بـه محـفل جـان است

یاس و غـم را بـشـوی از دفـتـر

خـوشــدلی لایـق دبـسـتـان است

مـنـشـیـن بـر پـلاس غـم هــردم

که دل آزار و دیده گـریان است

از بـهــاران قـصــه کــن بـا دل

زنـدگی گلـشن گل افـشـان است

در خـیال سـراب خـشک مباش

بـاغ دل پـر هـوای بـاران است

زنـدگی عطر نغـمۀ عشق است

دل هـستی مست و شـادان است

عشق در بـاغ دل نمـی خـشکـد

دلِ بـی عـشـق او بـیـابـان است

ریـشــه در ژرفــای جــان دارد

سـرو جـاویـد سـبز بـستان است

در وفـا و مـحــبــت و اخـلاص

عشق واحسـاس دل نمایان است

دلِ پــر عـشق پـیــر نمی گـردد

شاد و خـرم چـون بهاران است

عـنــدلـیــبــان گلــشــن دل هــا

نغـمه پـرداز در زمسـتان است

جای افـراط و ترس تیروتفنگ

چـهـچـۀ دلکـش هــزاران است

دلـبـرِ هـمــدلِ نـیــکـو سـیـرت

چشم بـر راه تـازه مهمان است

دل که بـا دل می شــود پـیـونـد

رویش وصل رفع هجران است

نیک رفـتــار اگـر شـود افـکار

زنـدگی جـلــوگاه وجــدان است

در نـظــام سـتــمــگــر طـالــب

وحشت مرگ و بیم زندان است

گَـنـد چـرکـیــن ذهــن افــراطی

بی می عشق وسازعرفان است

تـا که افــراطـیـت بُــوَد ابــزار

غل و زنجیرودرد وافغان است

اژدهـاکان که مغز سـر خواهند

کاوۀ گُرد و پتک وسندان است

دیگـر آزمـوده را نـیــازمـایـیـد

بهـر مـردم گـز و مـیـدان است

رایـت حـــق و عــدل و آزادی

مهر فـردای مـرز باستان است

2/1/2022