شعر،ادب و عرفان

روزآتش سیاه

  روز آتش سیاه روز آزادی ما                                      در آسمان ایران می گشاید چتر خود … دود چادرهایمان و … یاد رنج های سیاه … دوران ظلمت گذشت                                 تیره فکری … بی برگشت ما زنان و دختران … همه بودیم تیره روز    گرچه مردان… جوانان و کودکان حتا … بیشتر سیه روز ……

بیشتر بخوانید

اهدا به وحدت خواهان آزاده

  عاشق همسویی ام دوری مرا درکار نیست وحدت همفکری و همبستگی  دشوار نیست اولین گام اعتماد صدق و عزم راسخ  است دل اگر خواهد عمل را مشکل بسیار نیست برگذشتن ازموانع  خود اساس وحدت است گر چنین  باشد  نیاز نقد  یار از  یار نیست سالها  در راه  وحدت  گامها  برداشته  شد عزم میخواهد وگرنه…

بیشتر بخوانید

دخترانه نویسی که مقام شکسپیر را در نثر داشت

فاطمه قاسم آبادی نام “جین آستین” برای کسانی که اهل کتاب و کتاب خوانی باشند، نام آشنایی است. این نویسنده زن انگلیسی که کتاب هایش محبوب قلب دختران و زنان جوان در دوره های مختلف بوده است، همیشه از آرزوهای پاک دختران و امیدهای شان می نوشت و به همین خاطر در سراسر دنیا مخاطبان…

بیشتر بخوانید

داغ بـــــــــــــی مادری

  آه دلم طاقت  نداره از داغ بـــــی مادری تاریک بوده چــــــــــــــــراغ بی مادری آه تقدیر مـرا لایـــــــــــق یک مادر ندید یک عمری سوختـــــم ز داغ بی مادری آه بخـتم به غم درد علـم پـــــــیـــــــونده آه داغ دارم که دشمـــــــــــنان خورسنده آی بچه های مـــــــــادر دار سنگم نزنید آی که شرین عمــــــــــــــر آدمین مادره یک…

بیشتر بخوانید

دام تزوير

اندرين شهر نه يارى نه سراغى ز كسى نه عزيز و نه كدام همدم و نه  داد رسى   هر چه بودش بفنا رفت، تمام شد همگى كى رسد از دل رنج ديده نوا و جرسى   نه ازان شاهد و شمع و طربى مژده رسد نه بكس مانده همان شور و هوا و هوسى  …

بیشتر بخوانید

سلسلۀ انتحاری

رسول پویان کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است سیلاب خون مردم بیچاره جاری است بر تخـت ارگ فتنه گران جا گرفته اند برجان ملک تـوطئه مکروب ساری است با تیغِ کینِ طالب و داعـش تـو را کشند قتل وترور ووحشت وبی بندوباری است افــراطـیــت وسـیـلۀ اشـــغالگـری بـود این طـرح توطئه مدل نیش ماری است اخطار امریکا…

بیشتر بخوانید

یاد تان است ؟

نوشته نذیر ظفر یاد تان است بر این عشوه گران کف زدن ها یاد تان است دوصد وعده و شیرین سخن ها یاد تان است که شب تا به سحر خا طـر رای بردن ـــــمردم بیــــچاره و رقــــص و اتن ها یاد تان است که هـــر منتــــخب از بـــهر ریا سخنـــش بود (عدالت) به همــــه…

بیشتر بخوانید

با چنين سنگى كه فرق آشيان تان زديد

با چنين سنگى كه فرق آشيان تان زديد با زيانش از شكوه عز و شان تان زديد با نفاق و كينه و مغزى پر از مكر و رياء هر كى را با حد امكان و توان تان زديد مزد و پاداشى ز اهريمن گرفتيد وانگهی تيرى آورديد و هر دم در كمان تان زديد از…

بیشتر بخوانید

شعر مرثیه

نوشته نذیر ظفر شعر شد مــــــر ثیه و طـــرز سخن ماتم شد روز تا روز عـــزیـــــــزان ز کـــنارم کم شد ای فلک شرم کن از گردش بـــــیهوده خویش ریــــــــختی خانه ای دل عشرت ما درهم شد واژه ها جا مه ای مشــــــکین عــزا پو شیدند غزل و شـــعر بهـــم گریه کــــــنان پــر نم شد درد…

بیشتر بخوانید

خلقت عجيب

خداوندى كه ملك ما بناء كرد جفا هايى برايش ز ابتداء كرد مهيا تا نمايد خاك و آبش تمسخر كرد با اين انتخابش ز بهر خلقت ارض و سمايش ستاند از هر دو عالم زبده هايش از اقيانوس و بحر و آب و دريا نمودش دُور و وصل كوه و صحرا چو پاكستان بدادش همجوارى…

بیشتر بخوانید

مرگ تدریجی

رسول پویان تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز درد و رنج و بی نوایی می کشد آخر تورا تـا بکی بـاغــم هـمآغـوشـی وطندار عزیز حاکمـان مفسـد و ظـالــم دغـل بـازی کنند رو به رو با خط مغشوشی وطندار عزیز جنگ ویـرانگـر ز اول بوده طرح اجنبی تـو فـقــط…

بیشتر بخوانید

کوران یک چشمه

امین الله مفکر امینی 2017-25-12 چو کوران یک چشمه بر مسند قضـــــــا نشسته انـد با میزان ریـــا یـــی حق و عــــدالت شـــکسته انـد کورخود و بینای مردم اند، ریاکاران چــــــرخ کبود چون زگنداب رُسته اند،حرف خوش زآنها کی شُنٌود با خصلت ارتجاعی بـــــگیرند رنـــگ هــر ظـرف گهی با من اند، گهـــی با تو و گـــــــهی…

بیشتر بخوانید

تو را من دوست دارم

تو را اى ميهن من بهار و گلشن من بهشت و مأمن من گلاب و سوسن من تويى جان و تن من تو را من دوست دارم تو را ای ميهن من!   جدا از رويت اى جان ازان باغ و گلستان بهشت و حور و غلمان به پاريس و به آلمان بود خار تن من تو را من دوست دارم تو را ای ميهن من!   تو عشق من تو يارم تويى زيبا ديارم به هجرانت دچارم غمين و دلفگارم تويى تو گلشن من تو را من دوست دارم تو را ای ميهن من!   زبير واعظى…

بیشتر بخوانید

حاكمان بى كفايت

اين خاينان كنون كه حاكم به كشور اند رسوا و بى كفايت و دون و ستم گر اند   برخى وحوش مطلق و برخى دجال محض برخى به جعل و كذب و جنايت توانگر اند   بعضى وطنفروش و جواسيس به اهريمن بعضى به قتل و كشتن و دهشت دلاور اند   نيمى  به خواب ناز فرو رفته بى خيال نيمى دگر به چور و به غارت فن آور اند   زين ماجرا و فاجعه ديريست در اين ديار پير و جوان و جمله يكى زار و ابتر اند     الهى ثقه مى بود مردن تو ——————-  …

بیشتر بخوانید

داد خواهی

امین الله مفکر امینی 2018-16-01   ای خـلق بخواب رفته برخیزیدکه وقت حساب است بیسروساما نی مــــردم و میهـــــن خـــــــراب است زور گـویی و قوم پرســـــتی شــــده بنـــــیاد قانون داد خواهی ها را همه حاصل با مشت جواب اســت خلـــــق شاکی انـد زطـــــالب والـــــــقاعده وداعــش این فتنه گران را بــــــا ارگ پــــیوند وحسـاب است تا…

بیشتر بخوانید