درنگهائی دربارۀ زیبائی شناسی

هانری لوفور فیلسوف فرانسوی، با قرن جدید در منطقۀ پیرنه به دنیا آمد، و می بایستی با تمام مباحث بزرگ فلسفی «جهان مدرن» رویاروئی کند.

pdf

او نیچه و اسپینوزا را در سن پانزده سالگی خواند. در این دوران خود را برای تحصیل در رشتۀ مهندسی آماده می کرد، ولی سینه پهلوی خیلی شدیدی موجب شد که او دورۀ آمادگی اش را در مدرسۀ پلی تکنیک در دبیرستان لوئی لو گراند متوقف کند و برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ حقوق و فلسفه به اکس- آن – پروانس برود. طی نخستین دوران تحصیلش ریاضیات به شکل پایدار هانری لوفور را متأثر ساخت. آیا بی آن که این دورۀ یکسالۀ ریاضیات تخصصی را بگذراند، می توانست این همه به منطق و فنون علاقه نشان دهد؟ احتمالاً نه…با وجود این در رابطه با موریس بلوندل در اکس – آن – پروانس تشویق می شود که  عمیقاً به فلسفه بپردازد.