از دور تا رسیدن

بهار سعیدکتاب شما (از دور تا رسیدنبه خانه ی سعادت بسیار زیبا و شور انگیز است

خانم بهار سعید واژه‌های اشعار تان چون صدف از بطن خویش گهر می‌ریزد و آسمان ادب را پر ستاره و ذهن و اندیشه ی زمان را روشنایی می بخشدو تازگی را در عرصه ی ادب مژده می‌دهد

در ایینه ِ چکامه ی تان رابعه بلخی، فروغ فرخزاد و زنهای با نام دیگر دیده می‌شود

فروغ فرخزاد را از نظر نو آوری پشت پا زدن به افکار پوچ و نکوهش مردانی که زن ستیز اند و غرور بیجا دارند با پاشینه ی آهنین کوبیده اید .چکامه های تان ناب و در رشته و قالب، چون مروارید جای گرفته‌اند

ابیات و مصارع چون عروس آرایش دیده اند

بهار عزیز هر زبان توانایی وصف آنرا ندارد که شما را بستاید

که همه سروده های تان در لباس زیبا پیرایه یافته‌اند

قلم تان روشن و درخت ادب تان را پر بار می‌خواهم

امان معاشر