رساله دربارۀ سه شیاد موسی، مسیح، محمد

 

نسخۀ پل هانری تیری، بارون دولباخ

 

ترجمۀ حمید محوی

 mahwi

پاریس، 14 نوامبر