یک صدا کافی نه

 

یک صدا

کافی نه

ده صدا

کافی نه

صد و صدها صدا

کافی نه

به هزاران که رسید

می دهد تازه نوید

باغ ملیونی آن

که گل کرد

عطر پیروزی خیزد

ز نبرد!

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)