گنج مهربانی

 

صفات حق لطیف وهم رحیم است

به آدم مـیـم آن از مـهــربـانـیست

شـرف بر آدمی درعقل وعلمست

که فـرق او زحیـوان مهـربانیست

کجـا گـنجد به تعـریف مهـربانی؟

همه آداب و اخلاق مهـربانـیست

اگـر خواهی که نامت زنـده باشد

حـیات جـاویـدان در مهـربانیست

بمخلوق مهربان بودن بزرگیست

نجات از دام شیطان مهربانـیست

(الهه) گـنـج معنی کـز تو پرسنـد!

بگـو گـنج نهـان در مهـربانیست

با حرمت افزون،

الهه احرار