گلب الدین، باعث غیبت غالب شهروندان درانتخابات!

(طنز )


کمباور کابلی


میکشی خلقی و غایب می شوی
نه پشیمان و نه تائب می شوی
کر و فر و خاک بادت را که داد
ای دنی، پول « جهاد» ت را که داد ؟
آنهمه راکت به میکرویان که زد
شش درک را تا ده افغانان ، که زد؟
آن عروس شرق، کابل ،خون گریست
اشک ، دریا شد، همه جیحون گریست
حالیا گشتی طلبکار،آمدی؟
اجنبی را بقچه بردار ، آمدی
خواهش ارگ و ریاست کرده ای؟
خاک بر چشمان ملت کرده ای؟
نیست در صندوق قاتل، رأی خلق
کرده بودی کاشکی ، پروای خلق!