گرامیداشت روز پدر

 

پدر گفت روزی به فرزند خویش

که ای نور چشمان  پاکیزه کیش

پیُ  دانش و خد مت  آماده باش

و طن پرور  ناب و آزاده  باش

پسر  گفت ،  با با فد  ایت شوم

چه به زینکه من خاک پایت شوم

نبو دم  من ، اما  تو بودی قرار

زبود  ی تو شد  بود من آشکار

منم  دانه  و کشتما نم    تویی

منم   شاخه ی   با غبا نم   تویی

زآموزش   تو ست د نیای  من

تویی   تکیه گاه   تمنا ی من

و طنپر وری   از تو آمو ختم

اگر چه به عشق وطن   سو ختم

ولی شادم ازعشق سوزان خویش

براه  اصول و به ار مان خویش

گرا  میست  نام پدر  جا ودان

چراغ   تو روشن  بود هر زمان

دلت  شاد و عمر  تو جاوید باد

درخشنده چون ماه وخورشید باد

چه گویم   بو صف شما  ای پدر

پدر   بهتر آمد   ز وصف پدر

پدر  یاد و نام  تو فر خنده باد

پدر  جا نم عمر تو  پا ینده باد

که   تا بار   دیگر بحکم  زمان

رسد   پرچم صلح   تا آ سمان

عبدالو کیل کوچی