! ګوډاګیه

:د عطامحمدنورد څرګندونوپه تړاو 
 
خرڅ کړی دی په نورو خپل ضمیردی ګوډاګیه
ھرکاردی د پردیو په تدبیر دی ګوډاګیه
 
ھرڅه دی د پردیوپه فرمان کوی ، غلام یی
په غاړه کی دی پروت د بل ځنځیردی ګوډاګیه
 
داڅولسیزی کیږي وطن ستا په اورکی سوځي
په جنګ کی ستا د لاسه ټول راګیردی ګوډاګیه
 
ځوانان مود قلم په ځای توپک ته ھوسیږي
داټول ستا د راوړي جنګ تاثیردی ګوډاګیه
 
خوښۍ دی رانه یوړی ، د غمونوقاصد جوړیی
راوړی دی وطن ته ھروخت ویردی ګوډاګیه
 
اوس ستا په شیطانت ، شیطانه ھرافغان خبردی
په تا باندی یی نوم ایښی ” شریر” دی ګوډاګیه
 
په ضد دی ولسونه ټول قیام ته پورته شوی
پوه شوی ټول ملت ستا په تزویر دی ګوډاګیه
 
الحاج الھام الدین قیام
والدورف/جرمنی
۱۱/۰۹/۲۰۱۴