کوران یک چشمه

امین الله مفکر امینی 2017-25-12

چو کوران یک چشمه بر مسند قضـــــــا نشسته انـد

با میزان ریـــا یـــی حق و عــــدالت شـــکسته انـد

کورخود و بینای مردم اند، ریاکاران چــــــرخ کبود

چون زگنداب رُسته اند،حرف خوش زآنها کی شُنٌود

با خصلت ارتجاعی بـــــگیرند رنـــگ هــر ظـرف

گهی با من اند، گهـــی با تو و گـــــــهی دیگر طرف

برچون بی ثباتی ها، راهییان کـــــــاروان زنده گی

نــدانند جوهر انســـــان و هم کـــــمال رخشنده گی

که گر پرده در گــــردد ز حقیقـــت، پـرده ای ابطا ل

به میزان حقیقت نـــــباشد سخن ز قــــیل و قـــــــال

خوشــــا بر بنده ای حــق بین و حق شناس وراستگو

که در گفتــــار و عمل نکند، جــــزحـــــــق جستجو

نیـــــکواست دور بودن ز چون قماش بی علم و خرد

کــــه همــــدمی با آنان نــــدارد به جــــز رنج و درد

مفــــکر کج روان حـــــق ودســـتان آلـــــوده بخــون

نگردند زیـــــب وزینت انجمن بـــــــی چـرا و چـون