کودکان قربانی اهداف کشور گشایان

فرهاد

ای بزرگان سبق جور به طفلان ندهید

درس انصاف درین مدرسه ارشاد کنید

من از تفریق شما هموطنان دلگیرم

همه یک رنگ شوید و دل من شاد کنید

رفت با شور و فغان فانی از این بزم و نشاط

سر خاکش عوض فاتحه فریاد کنید

سران کشورهای متجاوز با انجام بازیها از جمله راه اندازی جنگهای خونین غارتگرانه و تجاوزکارانه خویش برعلاوه سایر جنایات توانستند سرنوشت ملیونها تن کودکان کشور ما را بخاک و خون یکسان سازند. زمانی از روز کودک در جهان تجلیل بعمل میآید که از جمله پانزده ملیون کودک  کشور ما ملیونها تن آنان به انجام کارهای طاقت فرسا مصروف بوده، هزاران تن به غذا و لباس دسترسی نداشته دست گدایی را در شهرها و روستاها بسوی هموطنان دراز مینمایند.                                                                                                           

ملیونها تن از مزایای تعلیم و تربیه بواسطه هراس افگنان محروم، ده ها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح پیوسته  که از آنها به خاطر فروش مواد مخدر، حملات انتحاری و سایر جنایات استفاده مینمایند. هزاران تن در شهر کابل غذاهای پوسیده را از زباله دانی ها جمع آوری و از روی مجبوریت از آن استفاده مینمایند، نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی بالای عده از آنها تجاوز جنسی صورت گرفته ملیونها تن را عاملین جنگهای خونین یتیم و اسیر ساخته اند. کودکان یک ملیون بیجا شده گان داخلی در سرمای سرد زمستان در جاهای زیست مینمایند  به گفته مردم که زنده گی کردن در آنجا بسیار دشوار است، صدها هزار تن در دیار مهاجرت شب و روز خویش را در هوای سرد زمستان همرای مادران و پدران شان سپری نموده و مینمایند.                                                                                                                           

برف باری های اخیر در سراسر کشور از جمله ولسوالی درزآب جوزجان جان صدها تن را گرفت که کودکان نیز شامل آنها میباشند. گروهای رهزن و غارتگر که در خدمت سران و ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان قرار داشته و دارند از کودکان در ماین گذاری روی جاده حملات انتحاری و فروش مواد مخدر استفاده نموده هزاران تن کودکان را قربانی اهداف شوم خویش نموده اند، ازدواجهای قبل از وقت، اجباری دادن بد، افزایش فقر، بیکاری، بیماری، جنگهای خونین، قاچاق مواد مخدر، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، عدم حمایت از تولیدات داخلی، قاچاق اسعار، پول شوئی، استخراج غیر قانونی و غیر فنی هزاران معادن، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، مسلط نمودن زورمندان، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، عاضبین ملیونها جریب زمین، عاملین فساد گسترده، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فزهنگ ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، حزبی در جامعه و قدرت سبب افزایش انواع جنایات بالای مردم از جمله پانزده ملیون کودک در کشور گردیده کشور گشایان با استفاده از گروهای فوق الذکر توانستند کشور جنت نشان ما را برای باشنده گان آن به جهنم، کوره های آتش و گرداب های خون مبدل سازند.                                                                                                                         

فریاد کودکان به آسمانها بلند شده از سران کشورهای توسعه طلب و غارتگر میخواهند که از تمویل، تسلیح و آموزش و پرورش تروریستان، جنایت کاران سازمان یافته و حمایت گروهای غارتگر فوق الذکر دست بردار شوند. می افزایند اگر همکاری ملیارد ها دالر، پوند وو ریالل سران و ادارات استخباراتی کشورهای توسعه طلب  متجاوز و غارتگر به اداره آی اس آی نظامیان پاکستان طی چهار دهه بخصوص شانزده سال گذشته نمی بود امروز ملیونها تن هموطنان ما از جمله کودکان قربانی اهداف شوم کشورگشایان نمگردیدند.                                 

خلاصه اینکه تجربه خونینن چهار دهه بخصوص شانزده سال گذشته ثابت میسازد که ملیونها تن هموطنان از جمله کودکان ما قربانی اهداف شومم کشورگشایان متجاوز و مزدوران گوش بفرمان شان گردیده و میگردند بباور ما وقا آنرسیده  بخاطر کاهش دشواریهای موجود و انجام مکلفیت انسانی، اسلامی و افغانی هر افغان با وجدان در داخل و خارج کشور نظر به توان حویش کودکان را که سرنوشت آینده کشور بدست شان میباشد همکاری صادقانه نمایند. بزرگترین همکاری بخاطر حل دشواریهای موجود راه اندازی مبارزات مسالمت آمیز جامعه مدنی و بلند کشیدن صدای اعتراضات از طریق وسایل اطلاعات جمعی بخاطر افشای جنایات انجام شده و جلب همکاری نهاد، سازمانها و انجمن های صلح جو، ترقی پسند و خیرخواه کشورهای منطقه و جهان الذکر و تربیه سالم کودکان میباشد.