پيشنهاد بسيار ارزشمند ومفيد براي تجار وسرمايه داران کم پول

تجار وسرمايه دار در افغانستان کوشش مي کنند که در يک سال ملياردر شوند که ناممکن نيست ومن براي تجار وسرمايه دار و فاميل هاي  که سه تا چهار تا زن بيکار دارند زمينه کار بسيار خوب و آسان در داخل خانه شان پيشنهاد مي کنم که اين توليدات براي خوردن و صحت تان بسيار مفيد و لذيذ است و تا امروز وزراي زراعت مجاهدين و طالب ها در زمام داري کرزي واشرف غني هيچ کدام وضعيت دستر خوان مردم را تغير نه داد ، بنده که هر قدر چيغس زدم ، بيشنهاد کردم ، انتقاد کردم يک ابله و کله خام اشرار نه شنيد ، شما هاي که کمپيوټر وانتر نيت دارين آيا يک لحظه به فکر ارتقاع سطح زندګي مردم و بسندګي شان از طريق زراعت شدين ؟؟
که نه شدين ، بياييد از تجارب غني کشور هاي هندوستان – اسراييل – روسيه – آمريکا – چين و جاپان و ترکيه شويم که کدام کار ها را انجام دادند ؟؟؟؟؟؟
۱- توليد ګوشت وتخم ( مرغ ، فلمرغ ، مرغابي ، کبک ، ، مرغ زري ، بودنه )، اګر در هر ولايت فارم هاي دو لکي ازين ها ساخته مي شد امروز بالاي هر دستر خوان ” تخم ، ګوشت ، استخوان براي سګ وپشک ، ساسج ، کلبسه يا سلومي – پر اين ها براي بالشت ، توشک ، لباس ،کوچ وچوکي ، تخت خواب ، و پاروي شان “” در زراعت استفاده مي شد ؟؟؟؟
۲- سمارق ويا ( خرمړي )، که از ګوشت کرده مزه دار ومفيد براي صحت است ودواي ضد شکر است ، ودر هر خانه آسان توليد مي شود (( کاه شالي يا کاه ګندم را به اندازه ۵۰ خريطه پلاستيکي روشن اول براي ۲۰ دقيقه جوش داده بعدا خوب آب کش کنيد وباز از ديګ کشيده بالاي يک دسترخوان کلان هموار که آب ان خشک شود وبعدا در خريطه ها به اندازه ۳ انچ هموار و خوب تخته کنيد بعدا ميده سمارق را به اندازه لازم بالاي کاه پاش بدهيد ، اين کار را تا ۴-۵ لاي ادامه بدهيد وبعدا سر خريطه بسته کنيد وهواي يا باد درون خريطه را بکشيد وخريطه را به تار ګره کنيد و بعدا بالاي خريطه چهار طرف ۱۰-۱۵ سوراخ توسط خودکار بکنيد ودر بالاي ميز ، يا بالاي ميخ در سقف خانه آويزان کنيد وبراي ۲۰ روز در ان اطاق تاريک بمانيد وبعدا مي بينيد که خريطه ها سفيد شده ويک هفته بعد از سوراخ ها دها سمارق برامده و بعدا آنرا طرف راست دور داده قطع کنيد ، ودر قطي هاي پلاستيکي به ۱۵۰ افغاني ۱۲ دانه سمارق انرا بفروشيد ؟؟
۳- ماهي ، آګر ريس جمهور کرزي و اشرف غني مرا والي کندز مي ساخت امروز کندز به ګدام (( ګندم وبرنج و  ماهي – خربوزه وتربوز – پخته وتار وتکه وروغن پخته وصابون وانواع تکه ها ويخ مي شد ، من به هزار ها ټن ترکاري و ماهي از دشت ” آبدان وميرعلم ” به دست مي اوردم و روغن کنجد براي قابلي در وطن رايج مي ساختم ، در پهلوي اين تخم ماهي که قيمت ترين غذا است صدقه سر مردم افغانستان مي کردم ؟؟؟
۴- انواع سبزيجات وميوه جات مخصوصا  (( آلوويره – زنجفيل – ليمو – کيوي – خرمالو – اووکادو –  چاي – بوره زرد – ))، را در فارم هاي بزرګ کشور رايج مي کردم باور کنيد در ظرف سه سال فقر وغربت را از افغانستان محو مي کردم ولي با تاسف که بچه هاي اشرار يا شياطين برايم زمينه مساعد نه کرد ، علاوه بر ان در بخش نظامي سلاح هاي مي ساختم که در دنيا هيچ کشوري تا امروز نه ساخته ؟؟؟
به اميد ان روز که زنده باشم ودولت روي کار شود که از استعدادم به نفع قواي مسلح واقتصاد استفاده لازم صورت ګيرد ؟؟