پرچم رهی حق!

امین الله مفکر امینی         2017-18-01

سـوختیم وسوزش ما برسنگدلان اثـــــــر نکـــرد

این شعله ها بردلــــی  سنگدلان شــــــررنــــکرد

نـا له ها بآسمان شد وآسمان کـــــــــرد  فغـــــا ن

پرخـون شد دامنش وگشت چورنگ حنا بدامـــا ن

زجفـــای  دشمنان خون گشته  دل ودیـــده ای مــا

که دشمنان جایــــگزین گشته بر کاشانه ای  مـــــا

یـا رب  دشمنان میهن بینــــداززلطف حقــــــــــت

تابی نصیب گردنـد زلطف وکرم ذات رحمــــــتت

مـا رهـروان صلح  وترقی را نیست سزا دشمنـیها

که به چترعلم وهنرآریم بوطــــن شگوفانیــــهــــــا

مفـکردرحفظ نوامیس جان دادن بس شیرین اســت

کـه جانباختگان این ره ورسم رابهشت برین اســت

کـه ما بر وفا پرچم رهی حــــــــق  افرا شتـه ایـــم

سرها داد یم  و دراهتـــــزازش   نگهداشـتـه ایـــــم