پدر

پدر خواهم به دنیا اعتبارت
همیشه شاد و خُرم روزگارت
الهی در دوام زنده‌ گانی
بود هر دم نگهبان کردگارت
خوشی با پای خود آید بسویت
نخواهم غصه سازد بی قرارت
همیشه آسمان بخت و طالیعت
ببینم صاف بی گرد و غبارت
سفر رفتی نگشتی از سفر باز
همیشه چشم بر ره انتظارت
ترا ای بهترین استاد هستی
بمانند ثنا من دوست دارت
محمد اسحاق ثنا