يک چشم مجاهدين کور است ؟؟؟

 

باز از هر طرف جنرالان مجاهدين ، قوماندانان مجاهدين ، کادرهاي مجاهدين ، حلقه اول رهبري مجاهدين هر دو پاه را در يک موزه کرده و ناله وفغان دارند که مجاهدين را از صحنه کشيدند ، وتا زمان که جنرالان مجاهدين ، قوماندانان مجاهدين ،رهبران حلقه دوم مجاهدين در قدرت شريک نه شوند اين وطن آرام نمي شود ؟؟؟

اګر به يک چشم بيناي تان چهار طرف تان را سيل مي کنيد و اګر وجدان خود را اګر داريد قاضي صادق نه مثل قاضيان امروزي زمان کرزي واشرف غني که نه به قرآن ونه به پيغمبر ايمان دارند چنان رشوت مي خورند و به فحشا عادت کردند که مثل ومانند شان نيست ، بسازيد و قضاوت بيطرفانه بکنيد در آن صورت بايد بګوييد که از اول ( زمان که سر به خود حزب جميعت به وساتت پرچمي ها و ګلبدين حزب اسلامي به وساتت دکتور نجيبالله از طريق معاونش محمد رفيع  کابل را اشغال کردين اول کابل را چور باز بين خود تقسيم وباز تخريب کردين )؟؟؟

نقاط برجسته قهرماني هاي مجاهدين را ذيلا بطور نمونه چند تاي مهم آنرا  مي شماريم ::-

۱- جهاد به خاطر ثروت اندوزي و مقام وچوکي و تمثيل قدرت وزور آزمايي بود ؟

۲- تمام ادارات دولتي و شخصي ، فابريکات و موسسات دولتي وشخصي را چور وبعدا تخريب ودر دادين که نمونه هايش قصرهاي دارلامان و فابريکه جنګلک بود ؟

۳- مدرن ترين قواي مسلح را با تمام داشته هايش که در جنوب شرق آسيا نه بود ، اګر دروغ مي ګويم سخنان معاون اول کرزي فهيم خان را بشنويد ، که بالاي پاکستان ، اعراب ، ايران ، تاجکستان فروختين و يک قسمت آنرا اشغالګران مفت به کشور هاي شان در طيارات غول پيکر برد ، از تخمين بنده ۳۰۰ مليارد دالر سلاح وتخنيک را فروختين ؟؟

۴- کابل را در جنګ سه روزه بين احمد شاه مسعود و ګلبدين تخريب ودر دادين و ۷۰۰۰۰ کابلي را کشتين و ۲۴۰۰۰۰ را محاجر ساختين ، تمام مردمان کشور شاهد اين صحنه ها است ، وازين کار هاي تان هر کدام قصر نشين شدين ودر موتر هاي زرهي و  لکسيز چکر مي زنيد  ، کلپ هاي اين جنګ ها در يوتوب موجود است که احمد شاه مسعود و ډبل عبدالله از کوه تلويزيون به طوپچي و طيارات کوردينا  مي دهند و شهر کابل تخريب و مردمان آن کاملا بي ستر شدند ؟؟؟

۵- تصدي بار بري کاماز. که در حدود ۴۰۰۰ موتر هاي بار بري تيلر دار داشت مجاهدين چور کرد ؟

۶- اپارتمان ها ومنازل رهايشي خلقي ها و پرچمي ها را ترکه و غصب کردين  ، اين ها همين راداشت وبس ، به شمول اپارتمان بنده در بلاک ۱۲۲ اپارتمان ۲۳ مکروريان سوم که ډګروال خانمحمد شوراي نظاري غصب نموده ؟؟؟

 

۷- بازار مشترک در ولسوالي شغنان بين افغانستان و تاجکستان براي روسها بخشيدين و به اندازه ۳۰ کيلو متر اراضي وطن مارا فروختين به ر وس ها که اګر طالب ها به سرحدات ما نزديک شوند روسيه حق دارد به عمق ۳۰ کيلو متر داخل خاک ما عليه طالبها عمليات کنند و باز غفور زي را که قرار داد کرده بود در هليکوپتر کشتتد؟؟؟؟

۸- کشور هاي ناتو در راس انګريز را بر ضد طالبها. از طرف رهبر تان احمد شاه مسعود – ډبل عبدالله – ولي مسعود سفير در لندن قرار داد مخفيانه با جکسترا وزير خارجه   امضا کردند که طالب ها را سرکوب ومارا ( دشمال ټلواله )، را به قدرت برسانيد  وهر امر وفرمان تان که باشد د شمال ټلواله به سر چشم  مي پذيرد ، و بطور شهادت ويا ثبوت اين سخن حامد کرزي با رامسفلډ وزير دفاع بوش  جر وبحث داشت که خبر نګار ( اليزابت زن خارجي اين جروبحث را ثبت مي کرد )،  کرزي به رامس فلډ ګفت که من ريس جمهور نيستم واصلا هيچ صلاحيت نه دارم ، من دوستم را از شمال ، ګل آغا شيرزي را از قندهار –  و آخند زاده را از هلمند دور ساخته نمي توانم ؟

رامسفلډ به کرزي مي ګويد ما سبز را به سبز نمي جنګانيم ، کرزي نه فهميد و توضيح خواست سبز به سبز يعني چي؟

رامسفلډ برايش مي ګويد که. اين ها د شمال ټلواله زموږ دوستان دي او موژ ته يي د افغانستان د اشغال زمينه برابره کړي ده ،   د پنجشير يانو واسطه طوس ده  او هزاره ګان هم د سيد منصور آغا په شمول د غربيانو  په ميخ خيزکي وهي او هر چيري د جهاد او مقاومت خبري کوي  ، د افغانستان عام خلک ډاروي ، تهديدوي ، او مقام او چوکي چون دوي د خاورو نه پورته کړل ،  نو همدا وجه ده چي توره يي کړي جهاد يي کړي ، او نور مقامونه او څوکي غواړي ،  او زموږ ځوان نسل چي نن ۳۵-۴۰ ساله مي باشند  و تحصيلات عالي و  تخصصي دارند مګر جهاد نه کردن  پس بايد در پوست هاي مهم دولتي تعين نه شوند ؟؟؟

مردم افغانستان ازين زياد از ګروګا نان مجاهدين وطالب ها براي ابد بايد آزاد ګردد  ، بعد ازين. مرده هاي خودرا به رخ مردم نه کشند ،  اګر مرده پرستي مي کنند بروند بالاي قبر هاي شان تا صبح بخوابند وبګريند ، وديګر موتر دواني ورسم ګذشت موتر ها را به نمايش نه ګذارند   وباعث اذيت وآزار مردم عام نه شوند ؟؟؟؟