يک طرح پيشنهادي

چقدر دکتور ، پروفيسور ، سياست مدار ، ديپلومات ، جنرال هاي مکتبي ارکانحرب که مغز شان  کار مي کند. وهر روز در ميز هاي ګرد وتبصره هاي سياسي مصروف هستند ، ودر پهلوي آن رهبران احزاب که تعداد شان از ۵۲ زياد است هنوز نمي دانند که چطور بايد جنګ خانمانسوز و جنګ تحميلي ونيابتي را در افغانستان ختم کرد  و چطور فهميد که همراي امريکايي ها چي نوع برخورداز طرف دو شريک ۵۰/۵۰ حکومت وحدت ملي ، و مردم عام کشور صورت بګيرد ؟؟؟؟
نظر بنده چنين است :-
۱- به امريکا بګويد که ما دوره مکلفيت عسکري را آغاز مي کنيم که معاش ماهوار سربازان ما  ۲۰۰۰ افغاني شود ، البته سه وقت غذاي شان طبق نورم تعين ګردد و البسه وبوت وديګر ضروريات سربازان نيز تضمين شود ، اين شرط اساسي و حتمي است ، يک تعداد مردمان شايد بګويد که اين ها همه بيکار مي شوند ، در قدم اول اين هادو سال در قواي مسلم براي اخذ ترخيص بايد دوسال خدمت نمايند ،  و پول که صرفه جويي مي شود بالاي فابريکات توليد تکه ، تار ، کاغذ ، روغن ، صابون ، چګيت و يخ از پخته ويا پنبه دانه در ولايات ( کندز – بغلا- هلمند – قندهار – هرات )،  مصرف شود وفابريکات ساخته شود و به تعداد  مردم در ان در سه شفت به کار ګماشته شوند ، البته به شمول زنان ؟؟؟؟
۲- در حدود ۴۰۰ معدن سنګ هاي مرمر ، رخام ، لاجورد ، زمرد ، بيروچ ، ياقوت ، لعل پيازي ، يخک ، فيروزه ، طلا ، ليتيم ، کرومايت ، يورانيم وغيره. در ولايات که معادن موقيعيت دارند  افراد بيکار از همان ولايات به حيث موتر وان ، محافظين معادن و افراد که مواد خام را به مراکز پروسس برساند در محظر نماينده هاي انجينران وزارت معدن و امنيت ملي استفاده شود ، ازين مدرک مبالغ زيادي نصيب دولت مي شود  ومعاش ماهوار بيدون سه وقت غذا ۹۰۰۰. افغاني تعين شود ؟؟؟
۳- بالاي زارعين که مواد مخدر زرغ و پروسس مي نمايند دولت وزارت مواد مخدر را لغو نمايند وبه عوض آن  يک رياست در امنيت دولتي جديدا به تعداد ولايات که در ان اين مواد زهري کشت مي شود اشخاص وطن پر ست وغير جهادي تعين نمايند ، و ماليه بسيار زياد سر شان وضع نمايند  وبعدا تمام توليدات مواد مخدر را همين رياست از دهاقين خريداري نمايند  وبعدا بالاي تجار داخلي و خارجي بفروش برساند ؟؟؟؟
۴-خلع سلاح عام وتام در کشور توسط جنرال دوستم عملي شود  وهيچ کسي سلاح جارحه را در خانه پت کرده نمي تواند ،  رهبران جهادي از ۴ ميل کلاشينکوف با سه شارزور با خود در خانه با همين محافظين  نزد خود داشته باشند واګر در شهر ويا در جلسات وميتنګ ها مي روند همين چهار نفر در يک موتر تعقيبي  همراي شان بروند  ګارد اضافي و موتر هاي تعقيبي ديګر مجاز نيست ،  وکلاي پارلمان ( هردو مجلس )، فقط دونفر ګارد را در موتر هاي خود شان با خود داشته مي تواند  اګر رهبران جهادي ويا وکلاي پارلمان  ، تجار ملي. ويا فرزندان شان  مورد حمله مسلحانه قرار مي ګيرند ، ويا اختطاف مي شوند  بايد تروريست و يا اختطافچي. در ظرف دو روز به  دار اويخته شود ؟؟؟؟؟؟
۵- براي تمثيل بهتر ديموکراسي. بايد ،جبحات يا نهضت ها ويا جنبش هاي (( اول :- جبحه احزاب اسلامي سوني —  دوم :- جبحه احزاب اهل تشيع — سوم:- جبحه احزاب چپي ملي ديموکراتيک — چهارم :- جبحه احزاب کمونستي وکارګري –پنجم :- جبحه احزاب  جمهوريخواهان ،؟؟
انتخابات آينده به اساس همين احزاب در سال آينده صورت ګيرد ؟؟؟؟
امريکا وکشور هاي ناتو. که در کشور ما قرار دارند اګر به راستي به دوستي و قول وقرار خود وفا کند اين پلان و پروګرام را طي مدت يکنيم سال ديګر به افغانستان  همکاري نمايند  وبعدا يعني در نيمايي ۲۰۲۰  وطن عزيز ما افغانستان را ترک نمايند؟؟؟