يک بغاوت سياه در کشور در حال تکوين است

نويسنده :: دکتور طاوس وردک لندن ۱۹ هم فيبروري سال ۲۰۱۸ ميلادي ؟؟

ريس جمهور اشرف غني از اثر نه شنيدن ګيله ها و انتقاد هاي علمي ومنطقي و پيشنهاد هايم که راجع به بحران کنوني. برايت چندين بار نوشتم اصلا توجه نه کردي و حريفان و دشمنانم مرا به مقام و چوکي طلبي متهم نمود وګفتن که اشرف غني تا زنده باشد شما را که مي ګوييد ۹ ديپلوم وسرتيفيکت داريد در هيچ مقام تعين نمي کند وبل اخره باز برايت نوشتم که بيدون رتبه ومعاش مرا صلاحيت بدهيد که به حيث مشاور وزير داخله براي وطن ووطندارانم خدمت کنم باز هم کر وکور شدي ، برايت ګفتم به صفت مشاور نظامي وسياسي ات بيدون معاش و رتبه تعينم کن که نه کردي ؟؟

حال ببين که چي رخ مي دهد ؟ 

وايي په داسي بلا واوړي چي پرتوږ په غاړه راوړي ؟؟؟

څه د وکړل ؟؟ او ولي د وکړل ؟؟ (( حکومت موازي د صرف په خاطر د چوکي درياست جمهوري قبول کړو ؟؟  خاين ترين او مشهورترين رشوت خواره د وزيران او سفيران او واليان تعين کړل ؟؟؟قواي مسلح د باز سازي نه کړه او بيکفايت ترين کسان ، بيتجربه ترين کسان او بيمسلک ترين کسان د هلته وګمارل ؟؟؟دخلکو په ژوند کي د يوه زره تغير را نه وستو او بيکاري او فرار له وطن اوج ته ورسيدو ؟؟؟ درشوت او اداري فساد او د بيسيوادترينو او بيمسلکه بيتحصيله کسانو تعين او تقر  د په وزارتو کي بند نه کړو؟؟؟ اودير مهم شي چي دټولو کارو او د بيکاريو مخه هم نيسي دوه دبرق لوي بندونه د په کوکچي او کنړونو سيندو په سر جوړ نه کړل ؟؟؟ يوه خاصه ، منظمه دګارد خاص په نامه قول اوردو د جوړ نه کړو  چي مستقيما ستا تر امر او قوماندي لاندي وي ؟؟؟ معادن چي ملا يي د تړله او دير مشکلات د حل کيدل ملي نه کړل ؟؟؟خلع سلاح عام او تام د عملي نه کړه ، او فرمان د صادر نه کړو چي وزيران او وکيلان تردوومحافظينو

 زيات د ځان سره نه شي بيولي ؟؟؟  جنرال دوستم  ته د توطيه جوړه کړه او بدنام او تبعيد د کړو، په داسي حال کي چي د دوستم په رايو قدرت ته ورسيدي او تاته يي دير خدمت وکړو ؟؟؟؟ عطامحمد نور د عزل کړو ؟؟؟ 

او ډير نور داسي کارونه در باندي ستا مشاورينو او حريفانو  او ريس اجرايه او مستقيما د امريکايانو او اشغالګرانو په کابل کي سفيرانو در باندي عملي کړل او لوڅ لپړ يي کړلي او لويه بيستري يي در په نصيب کړله، علت يي دڅو نفرو ښو مشاورينو نه شتون وو ، اوس د تا په مقابل کي دلوي بغاوت سره چي دير امکان لري ووژل شي   مواجه شوي ، په وار وار مي درته وليکل چي ته احمد زي يي او دکتور نجيبالله هم احمدزي وو او هغو هم زما مشوره د دوستم په ارتباط ونه منله او بل آخره په دار شوو  .ا؟؟؟؟ زما په فکر چي. ډير زر به لوي بغاوت شروع شي؟؟؟؟۸