قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

وحشت توفان

رسول پویان

هنوز وحشت تـوفـان و سیل در پیش است

سکان کشتی به گرداب پر ز تشویش است

به کشوری که شبانی به دست گرگان است

فقـط حـملۀ گـرگ اسـت و نـالۀ میش است

دل شــکـسـتـۀ مــام وطــن شــــده بـریــان

پـدر ز سـوحته بوی شـراره دلـریش است

عـسـل بـه کام وطـنــدار مـا شـــده زقّــوم

بجای نوش به لبهـای جام دل نیش است

بـه بـاغ و مـزرعـه و کشـت آفت انـدازند

زوال دهکـده و مـرگ کـنـده و تیش است

همیشه کار سـتـم پـیشه قتل و ویـرانیسـت

گهی به سـان ملخ یا هجـوم گاومیش است

چـه رنگ بـه رنگ بسـازنـد بـردۀ افـراط

به مثل طالـب و داعش بندگان بیـش است

شـدسـت مکـتـب افـراط خـاک پـاکـسـتـان

لـباس فـتـنـۀ شـیــطـان ظاهـراً کیش است

پتو و لُـنگی و واسکـت شـرط تقـوا نیست

بجای عقل وخردهرچه بنگری ریش است

چـمـــاق دیــن چـو دادنــد در کــف نـادان

تـوان و دانش یـزدان اسـیـر بـدکیش است

ز گـفـت تـازه و کـردار نـیک می تـرســد

هـرآن که پـیرو اهـریمـن بـدانـدیـش است

دلی که منبع نــور اسـت و عـلم و دانـایی

ز خشم و کیـنۀ افراطیت ریش ریش است

نـژاد و مـذهـب و قـوم و قبـیـله را بگـذار

تمام نسل بشـر از سلول یک خویش است

بـرادری و مســاوات حــق اقـــوام اــست

وگـرنـه کام همه پـر هلاهـل و بِیش است

ز جنگ و کیـنـۀ ادیـان بـوی خـون خیزد

تجــارب دل تـاریـــخ چشم تفـتـیـش اسـت

به نـام دیـن و خـدا قتل عـام انـسـان است

میان دوزخ کین دیگ خون درجیش است

جهـان دانـش و عـرفـان و عـشق را نازم

که سـاز وحدت دلها نوای درویش است

وطن بـه نیروی نسل جـوان سـاخته شود

لباس خـودکفـایی ز اطلـس و گیـش است

بـه هـوش بـاش که بازیگـرِ همیشه دغـل

به نام صلح بـه دنبال حملـه و کِیش است

10/3/2021

معنی برخی از واژگان در متن شعر:

بِیش: یک نوع گیاه زهری.

کیش: نوعی پارچۀ کتان.

کیش: کیش و مات در بازی شطرنج.

گیش: کُرک که از آن لباس گرم و نرم بافند.

جیش: بجوش آمدن.