والنتینا ولادیمیروونا ترشکُووا نخستین فضانورد  زن درجهان

نتیجه تصویری برای والنتینا ولادیمیروونا ترشکُووا نخستین  فضانورد  زن درجهان

والنتیناترشکووا به روز۶ مارچ ۱۹۳۷، درروستای ماسلنیکوودرمنطقه یاروسلاول روسیه به دنیاآمد. درسال ۱۹۴۵ شامل مدرسه شد ودر۱۹۵۳،مدرسه را ترک کرد وآموزش خود ازمسیرمکاتبه ادامه داد. ابتدا درکارخانه تایرسازی کارخود راآغازکرد وسپس به کارخانه پارچه‌های صنعتی یاروسلاول منتقل شد. درجوانی به پروازباچترنجات پرداخت ونخستین خیزباچتررا در۲۲سالگی تجربه کرد.  
سابقه اودرچتربازی باعث شد. تا درسال ۱۹۶۱،عضویت گروه فضانوردان روسیه را کسب نماید و شامل کورس کامل آماده گی برای پرواز درفضا پیماهای نوع «وستوک» شد.
والنتیناترشکووا از میان 400 زن با سپری نمودن آزمایش های بسیاری ؛این کورس را با پیروزی به پایان رسانید  و درتاریخ ۱۶ جون۱۹۶۳،به عنوان نخستین زن فضانورد وششمین فضانورد جهان باسفینه وستوک ۶ ازفرودگاه فضایی بایکانوربه فضا پروازکرد وپس ازدوشبانه‌ روز و۲۲ساعت و۵۰ دقیقه به زمین بازگشت. والنتینا ترشکوا ششمین خلبان-فضانورد اتحاد شوروی، دهمین فضانورد جهان و نخستین زن فضانورد درجهان است.

پس ازپروازبه فعالیت درزمینه فضاادامه داد؛امابیشتروقتش راصرف کارهای اجتماعی می کرد.والنتینا ترشکوواعضوحزب کمونیست شوروی بود وتاعضویت درکمیته مرکزی این حزب ارتقایافت. درپایان سال ۱۹۶۳با آندریان نیکلایف که اونیزفضانورد بود،ازدواج کرد. اما ازدواج شان نا موفق بود و از هم جدا شدند.

ترشکووابه دریافت نشان‌های بسیاری ازجمله نشان قهرمان اتحادشوروی نایل آمده است و یکی ازحفره ‌های کره ماه نیز به نام اونامگذاری شده است.

والنتینا ترشکووا از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۷،درشمارگروهی فضانوردان قرارداشت. او در سال ۱۹۶۹،گواهی آکادمی مهندسی نظامی ژوکف دررشته «پیلوت فضانورد مهندس» را دریافت نمود.در ۱۹۷۷درجه دکتورعلوم مهندسی راگرفت. اوبیش از ۵۰ اثرعلمی تالیف کرده است. افزود براین،اودارای عنوان جنرال هوا نوردی ‌است.                 

درتاریخ ۲۲ جون ۱۹۶۳،هییت رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق به خاطر پروازموفقیت آمیزو بروزشجاعت وجسارت به والنتینا ترشکووا لقب «قهرمان اتحاد شوروی» را اهدا کرد. او دراموراجتماعی بگونه فعال شرکت دارد وازسال ۱۹۹۴، ریاست مرکزبین المللی همکاری‌های علمی وفرهنگی وابسته به دولت فدراسیون روسیه رانیزعهده داراست.

شیرین نظیری

منابع: حقوق زن در گذر تاریخ

Craving for bread and sick in her spacesuit

The Heartland of Russia – the place for your history-making d

Yaroslavl Region

Valentina Tereshkova: First Woman in Space

https://www.rt.com/news/379550-tereshkova-facts-80-anniversary/