هژده سال سلطه امریکا در افغانستان

آغای خلیل زاد دریک بیانیه تلویزیونی خواست دستاوردهای هژده ساله سلطه امریکا در افغانستان را جمعبندی کند ولی نتوانست:

ضمن سائر حرفهای مفت وبی ارزشش خطاب به جوانان گفت شما طی این مدت لذت ازادی را چشیدید،پدران شما در چهل سال گذشته ازان بی بهره بودند.
اما ان ازادی هارا شمار نکرد.
وقتی عراق به اشغال کامل امریکا درامد واداره امور ان به شمول مقام قاضی القضات بدست امریکایی هاسپرده شد جورج دبلیو بوش نیز چنین بیانیه مزخرف ایرادکرده گفت حالا عراق ازاد است مردم عراق ازادی را دوست دارند.
اشغال وحکمروایی برطبق دکتورین های امریکایی نزد امریکایی ها ازادی است ، ولی نزد دیگران ازادی نعمتی است که بدور ازسلطه دیگران ، به اختیار ملت وطبق ارزشهای ملی ،عنعنوی عقیدتی مردمان بوده،حق حاکمیت ملی ودولتی ان محفوظ باشد .

جوانان افغان از کدام لذت ازادی نامبرده از جانب خلیلزاد برخوردار اند ؟
۱-ایا ازازادی جنگ وکشت وخون که هرروز تا صد جوان کشته میسود؟
۲- ازازادی در ترک اجباری خانواده وسرزمین به امید دست یافتن به کار وتامین زندگی؟
۳- ازازادی در غرق شدن ابحار وکشته شدن درراه های مسافرت؟
۴- ازازادی ادامه اوارگی در پاکستان وایران با قبول همه مظالم جانگداز ان کشورها؟
۵- ازازادی در برگشت به استبداد مذهبی در قریه جات؟
۶- ازازادی سنگسار، شلاق ودره؟
۷- ازازادی در کشته شدن روی جاده ها ولت وکوب در مراکز تحصیلی بخاطر نداشتن حجاب؟
۸- از ازادی در فرو رفتن به عقاید واندیشه های بنیاد گرایانه وپرورش تروریستی؟
۹- ازازادی در اتهامات ننگین شیوع فحشا؟
۱۰- ازازادی ور محرومیت از حق کار؟
۱۱ – ازازادی گدایی گری روی سرکها؟
۱۲- ازازادی اجرای حملات خود کش وانفجار ها؟
۱۳- ازازادی تشکیل یک قشر کوچک پولدار ازپولهای حرام وباد اورده امریکا وبرخورداری فرزندان شان از ان نعمات؟
۱۴ – ازازادی دموکراسی میراثی به چند خانواده معدود؟
۱۵- ازازادی سه ملیون معتاد به مواد مخدر وخوابیدن در زیر پل سوخته واسه مایی وشیردروازه وشاه دوشمشیره تا پل مکرویان یعنی در یک کیلو متری ارگ؟
۱۶ – ازازادی مصروفیت سه ملیون انسان به کار کشت وپروسس وترافیک تریاک ومشتقات ان؟
۱۷ – ازازادی فساد اداری ورشوت وواسطه ووسیله؟
۱۸- ازازادی تشدید اختلافات قومی ،زبانی وسمتی؟
۱۹- ازازادی در تقلب وجعل در انتخابات وراه یابی متقلبین وجعلکاران در پارلمان؟
۲۰ – ازازادی تشکیل باندهای اختطاف وادم ربایی، راهگیری وبد امنی ناشی از بیکاری وبی روزگاری؟

آغاز خلیلزاد باید چشمش را بکشاید وصرف چند جوان صاحب امتیاز امده از امریکا وفرزندان ناز ونعمت رهبران وقوماندانان جهادی وسلطه انان براداره کشور را معیار ازادی امریکایی قرارندهند.
اینجا فرزندان رنج و زحمت ، گرسنگان وبیکاران،معتادان ومبتلایان به صدها پروبلم اجتماعی واقتصادی که اکثریت مطلق نسل جوان را تشکیل میدهد دراتش جنگ ، سلطه بیگانه، توطئه ها ودسایس شما جنگ اوران وادمکشان وپلانهای شوم تان میسوزند این حقیقت جامعه ماست نه تبلیغ ازعقب شیشه تلویزیون غرض اقناع خود وخوشنودی کشور متبوع تان.
انچه را از ازادی بیان به رخ مردم میکشید درست است ولی با این ازادی کدام درد مردم دوا شده است؟ اصل دموکراسی شما این است که مردم ازاد اند هرچه بگویند ولی حکومت کنندگان ازاد اند انچه میخواهند بکنند.
رسانه های راکه شما تمویل میکنید همه بلند گوهای شما اند نه ازمردم.

محمدولی