هفت و هشت ثور

دو سه رو پيش به ارتباط هشتم ثور شعرى را زير عنوان “جهاد دروغين” در صفحه ى فيسبوك گذاشتم كه عده ى كثيرى از دوستان و علاقمندان آنرا لايك كردند و همچنان در پاى آن تبصره هايى نوشته بودند. به همين ارتباط شعر يكى از هموطنان جهادى ما تحت عنوان “هفت و هشت ثور” توجه مرا بيشتر بخود جلب كرد كه جهاد و جهاديان را قهرمان و ناجى ملت گفته و نا خواسته پاى هفت ثور را در ميان كشانيده و ازينطريق دو و دشنام و كنايه هاى ركيكى را نثار جنبش چپ و هفت ثور نموده بود. اينك شعر آن هموطن ما و همچنان جواب شخص خودم كه در هفت بيت كه هر چند عاجل و فى البديهه سروده شده را تقديم حضور تان مينمايم كه قضاوت و داورى بدست خود شما ميباشد.
نا گفته نبايد گذاشت كه برادرم “احسان واعظى” نيز پس از چند لحظه يى تعمق و تفكر چند بيتى سروده كه آنرا نيز بخوانش بگيريد.
البته هدف بنده از قضاوت گفتن در مورد خامى و پختگى شعر نيست بلكه قضاوت در مورد اعمال ، شهكار ها و بالاخره يك برداشت مقايسوى در مورد اين دو رويداد مهم سياسى در كشور عزيز ما افغانستان مى باشد و بس.

««««««« هفت و هشت ثور»»»»»»»

کودتای تلخ جمعی نامسلمان هفت ثور
کوفتن بر مغز استعمار دوران هشت ثور

روز منحوس و سیاه خانه ویران هفت ثور
روز پیروزی قشر مستمندان هشت ثور

بستن وتخویف وخون و قتل و زندان هفت ثور
رستن و آزادگی از قید خرسان هشت ثور

ذلت و رسوایی آن کاسه لیسان هفت ثور
حاصل جانبازی وخون شهیدان هشت ثور

خود فروشیهای مشتی بیتمیزان هفت ثور
اعتلا و رفعت نیروی ایمان هشت ثور
#مطهری

مظهر خریت و جهل و جنایت هفت ثور
افتخار مردمی باننگ و جدان هشت ثور

پای بوسان کریملین را ست لعنت هفت ثور
رایتی توحید بر دوش مسلمان هشت ثور
#بهرام هاشمی نیا

یک رژیمی کاسه لیس نامسلمان هفت ثور
دسته یی جلاد بیرحم غلامان هفت ثور

افتخار نسل امروز مسلمان هشت ثور
کوبه ی کوبنده ی بر قفل زندان هشت ثور
#حاجی راسخ

ثبت تاریخ است سیل خانه ویران هفت ثور
آفتابی سر کشید از ابر پنهان هشت ثور

کاروان ها دسته دسته عازم کابل شدند
سر قطارش بود سالار شهیدان هشت ثور
#حاجی غلام مصطفی حبیبی

هفت و هشت ثور
“”””””””””””””
جنبش يك نسل شير و قهرمانان هفت ثور
يورش چند دزد و غارتگر بدوران هشت ثور

قانعم كان هفت ثور مان خطا ها كرده ليك
كى نمودند چور و غارت همچو دزدان هشت ثور

قتل و خون و خوف و زندان بود ميدانيم مگر
داده برباد هست و بود ملك افغان هشت ثور

كودتاى هفت ثور يك كارى تحميلى به حزب
گشته تحميل عدو و خصم انسان هشت ثور

ايده و انديشه ى هر رهرو اش انسانى بود
تو مپرس از أيدهء آن خانه ويران هشت ثور

پس سخن كوته جنايت كرد، كشت و يا فروخت
لشكر خفاش و دون و خيل نادان هشت ثور

نيست سودى زينهمه پرخاش و جنجال هموطن
پس بيا تا كه كنيم اين نقص جبران هشت ثور

زبير واعظى

هفت و هشت ثور
“””””””””””””””
كوفتن بر مغز استعمار دوران هفت ثور
يورش چند دزد و جانى و خفاشان هشت ثور

روز پيروزى قشر مستمندان هفت ثور
ليل منحوس و سياه خانه ويران هشت ثور

رستن و آزاده گى از قيد دزدان هفت ثور
بستن و تخويف، خون و قتل انسان هشت ثور

حاصل جانبازى و خون شهيدان هفت ثور
ذلت و رسوايى آن كاسه ليسان هشت ثور

اعتلاء و رفعت نيروى انسان هفت ثور
دستبرد و غارت و تخريب نادان هشت ثور

پرچم توحيد اقوام از غيوران هفت ثور
دست بوسان محيل و جيره خواران هشت ثور

خورشيدى سر كشيد از ابر پنهان هفت ثور
ثبت تاريخ است سيل خانه ويران هشت ثور

دزد و جانى دسته دسته عازم كابل شدند
سر قطارش بود چند تن از محيلان هشت ثور

افتخار نسل امروز است نمايان هفت ثور
حربهء كوبنده يى بر قفل زندان هفت ثور

گر چى توأم بوده با كاستى و كمبود و خطا
ليكن اهداف بلند و ساخت و عمران هفت ثور

يك رژيم جاهل و رسوا و نادان هشت ثور
دسته ى جلاد و بيرحم و غلامان هشت ثور

“واعظى” دانى كه طالب، داعش و القاعده
حاصل كارنامه ى اين مفسدان هشت ثور

سيد احسان واعظى
٢٧٠٤،٢٠١٩