هشدارخلیلزاد به رهبران حکومت و رهبران احزاب و تنظیم ها

     نوشته ی : فروغی

      هشداراخیرزلمی خلیل زاد نماینده ی خاص امریکا به رهبران حکومت کابل و رهبران و قوماندانان جهادی ، خیلی تند و صریح است .

        او دیروز طی مصاحبه ای ، با قهر و قاطعیت خطاب به مقامات حکومتی ، رهبران و قوماندانان جهادی و همه ی آنانی که نسبت به تلاشهای صلح امریکا با طالبان ،  بی میل اند ، هشدارداد که : نباید به پشتیبانی همیشه گی نظامی امریکا دل ببندند .

      او گفته است : « … این یک فرصت کم پیشینه برای هر بازیگراست تا از تلاش های صلح که توسط امریکا در جریان است پشتیبانی کنند.هرکسی در دولت افغانستان نسبت به این تلاش ها و مذاکرات صلح بی میل باشد ، نباید به حضور دوامدار امریکا در افغانستان حساب کند . »

        این ، یعنی که ” کش ” !

      یعنی که اگر ما نباشیم ، هیچیک از شماها هم دوام نمی آورید . نه مقام و منصب بشما می ماند و نه بانکها ، بلندمنزلها ، شهرک ها و هوتل های مجلل تان !

      یعنی که شما حکومتی های فاسد و قوم پرست وشما مغلوبین جنگ با طالبان ، نه سر پیازید و نه ته پیاز !

     ما میدانیم و طالبان ما .

      ما به زودی ده هزار زندانی طالب را هم از بندها رها کرده ، تعداد لشکر شانرا از شصت به هفتاد هزارتن افزایش خواهیم داد .

     ما طالبان را با دسپلین تروقوی ترازشما ها یافته ایم .

      ما آرزو داریم هزینه های جنگ را پایان آورده ، اگر میسرشود پای مان را ازین گرداب گندیده ی شما بیرون آوریم .

    ما همینگونه می خواهیم .    

      جنگ و صلح هردو با اراده و هزینه ی ما تنظیم خواهد شد . هرکسی وهرگروهی  نسبت به اقدامات و اراده ی ما مشکوک و بی میل است ، فقط کافی است بداند که پشتیبانی نظامی امریکا دایمی نخواهد بود و وقتی ما نباشیم شما هم نیستید .