نی نواز

نی نوازا ! چه نایی میفروشی
هرآنچیزیکه خواهی، میفروشی
توانایی ، ولی ناز و  ادا را
ز کچکولِ گدایی میفروشی
گهی نار و ،گهی نور خدارا
بوالله که، خدایی میفروشی
برای عاشقان ِ خود پسندت
طریق خود نمائی میفروشی
به بازار محبت، تو همیشه
متاعِ   بی بهایی میفروشی
به زندان هوس رفتم، شنیدم
به محبوسین رهایی میفروشی
خریدارش منم ای تاجرا ! گر
ز رخسارت ، نمایی،میفروشی
مسعود حداد
19 جون 2018