نقطه ی اوج تنش بر سر استعفای عطامحمد نور

                         نوشته ی : فروغی

     تنش بر سر استعفای عطا محمد نور به نقطه ی اوج خود نزدیک شده است .    

     پاسخهای نرم نرمک ؛ اما متکی به خودِ عبدالله عبدالله دربرابرتهدید ها و افشاگری های عطا محمد نور ، به وضاحت نشان داد که عبدالله عبدالله علاوه بر هواخواهان اش در جمعیت ، تکیه گاه دیگری هم درپشت خود دارد ــ تکیه گاه نیرومندی که  تمام  سران و سرکرده گان نظام بشمول  نور ، عبدالله ، اشرف غنی ، اتمر ، خلیلی ، کرزی ، محقق  وغیره همه به آن بسته گی دارند .   

     او با صراحت به عطا محمد نور هوشدار داد که به خوبی میتواند از دندان هایش محافظت نموده و از آن بشکل انسانی استفاده نماید . او عطا محمد نور را والی مستعفی ای به اراده ی خودش خواند که  رییس جمهور ، رهبری جمعیت اسلامی و رییس اجراییه به آن موافقت نموده است . او تلویحاً پایان کار عطا محمد نور را در مقام ولایت بلخ اعلام داشت .   

    در این میان ، آنانی که میخواستند جمعیت را باردیگر دوپاره تر کرده ، خود از غوندی خیر تماشاگرِ بی اتفاقی بیشتر آنان باشند و آن نیروهای اهریمنی که در آرزوی بی ثبات کردن بیشتر شمال استند ، به مراد شان نزدیک تر شده اند  .

     به باورمن ، برای عطا محمد نورعرصه ی بلندپروازی ازین هم  تنگ تر خواهد شد . همانگونه که برای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور،عرصه ی پرواز گام به گام تنگ و تنگ تر شده ، مجبور به ترک موقتی یا دایمی از وطن شد ، عطا محمد نور نیزدر چونان دامی گیرآمده است که تنها راه نجات از آن ، سیاست سنجیده شده و تدبیر است نه زورگویی و بلند پروازی .   

      از امروز به بعد ، برای آقای نوربیشتر از دو گزینه نمانده است : یا باید به استعفا تن داده ، ازنقش قلدرمآبانه دست کشیده ،  به تقویت نقش سیاسی ــ اپوزیسیونی خویش بپردازد  و یا با جلب حمایت رزمی طرفداران اش ، از تمام آرامش ،  مکنت و ثروت دست کشیده ، در برابر قوتهای رزمی اردوی دولت افغانستان و سربازان تا دندان مسلح ناتو قد برافرازد .

      در انتخاب گزینه ی اول که سبب پخته گی سیاسی نور خواهد شد  ،  شانس برد با عطامحمد نور بیشترخواهدبود . اما درصورت انتخاب گزینه ی دوم ــ آنهم بدون کسب پشتیبانی مردم ، متحدان سیاسی و کشورهای مطرح خارجی  ،  پایان نور و پایان ثروت باد آورده ی او را میتوان تصور نمود . زیرا دیگر نه سوال جهاد مطرح است و نه کوه و کمر در اختیار مجاهدان ثروتمند قرار خواهد گرفت .