نظام و حاكميت قانون بايد جور و حاكم شوند به هر قيمتيكه ميشود ورنه همه نابود ميشويم!

دوستان بالا وكيل ناشده ها و …. انتقاد ميكنند كه بدماشي ميكنند.
من به اين عقيده استم تا زمانيكه يك رييس جمهور با برش ، قاطع ، بد بجنگ، با قانون، تنهاي تنها أفغانستاني و انسان و مسلمان كه حاكميت قانون را بدون استثنا بالاي همه تطبيق و زورداران و قلدوران و مجرمين جنگي و جاسوس و ظالم و فساد پيشه ها و …. محاكمه كند در اين كشور نيايد.
اين راي و راي دادن به اين و آن نطاق و جامعه مدني و حقوق بشري و ملا و چلي و رهبر و دزد و غريب و ظالم و مظلوم هيچ دردي را دوا نميكند و اگر پسر پيغمبر خدا را هم بياوريد و برايش راي بدهيد وقتي دراين سيستم و نظام فاسد دخيل شود بدون تاخير به قلدور و ظالم و دزد تمام عيار تبديل ميشود مثال اش را بارها ديده ايم كه هنوز وكيل و رييس و وزير ناشده قلدوري و ظلم و دروغ گوي و كلا برداري را شروع كرده اند و قلدوران سابق اش هم در فساد و دزدي و ظلم و …. مقام اول را در دنيا دارند.
شما را ياد در عدم موجوديت يك نظام قانون مند و بابرش و قاطع همين أشخاصيكه حالا ميگويند برايشان راي بدهيد انسانهاي خوبند و كار ميكنند و هزاران دروغ ديگر وقتي وكيل و رييس و وزير و قدرتمند شدند به چنان ظالمين و قلدوران و دروغگويان و دزدان و كلابرداران تبديل شوند كه بالاي دزدان و قلدوران و دروغگويان به اصطلاح كفنكشان سابق شكر بكشيد.
ما همين حالا از همه چيزها كرده به يك رهبر ضرورت داريم فقط يك رهبر ، يك رهبر از چهار اندام درست، صحتمند ، باقانون، راستگو، قدرتمند، مقتدر ، دموكرات، آزاد، با برش، بادانش، (پركتيكل ) يا أهل عمل ، دشمن تعصب، دشمن قلدور، دشمن جاسوس، دشمن غدار خصوصا دشمن غدارانيكه با وطن و ملت غداري ميكنند، ……
رامين احمديار