نشریه کودکان مقدمند شماره ١۲۰ دیماه ١٣۹٣ منتشر شد

کمک کنید تا صدای بی حقوقی کودکان در همه جا شنیده شود

در این شماره میخوانید:

میزگرد در باره میثاق اسلامی حقوق کودک. گفتگو با افسانه وحدت٬ کریم شامحمدی و سیامک بهاری

ویژه آزادی بهنام ابراهیم زاده٬ مجموعه ای از خبرها٬ نامه ها و اطلاعیه ها در باره بهنام ابراهیم زاده

کتابهای درسی و آموزش دروغ و خشونت سازمانیافته٬ مهراب دشتی

دیوار کوتاه کودکان٬ مهراب دشتی

اعدام کودکان٬ نمایش قدرت حاکمیت در ایران٬ حسام یوسفی

خشونت در مدارس ایران٬ گفتگوی تلویزیونی افسانه وحدت با مانلی سدا٬ فعال دفاع از حقوق کودکان

چرا میگوییم کودکان مذهب ندارند٬ احسان ریاحی

اطلاعیه نهاد کودکان مقدمند در باره کشتار کودکان در پیشاور

خبرها و رویدادها٬ مجموعه خبری٬ تهیه و تنظیم٬ لیلا یوسفی

سونامی سوءتغذیه در ایران٬ مینو فتاحی

اطلاعیه نهاد در باره رفتار غیر انسانی با دانش آموزان افغانستانی در ایران

اپیزود؛ پلیس ها٬ کی حرص بخورند؟ لیلا یوسفیpdf