ناله ها بی تاثیر است !

امین الله مفکر امینی 2018-06-03

زکــابل نــــوای غمها خیــــــزد همی

بیـــــــــخون نبینی دامـن کابل دمــی

ز آه مظلومان دل آسمــــــان بسوخت

کس علاج درد وغم مــردم را نجست

ناله ها بــــــی تاثیراست یا دلها سنگ

یا بدین ومذهب نیست، جزشعارجنـگ

به لقمه نانــــــی دربدر اهـــــــل خـرد

دست طمع زناکس ربــوده جوهرمـرد

این دین ومذهب و قانـون خدا چیسـت

کس ندانست خـدا کیسـت وبنده کیست

همـــه حق جویند وزحق نیسـت نشان

چون به نصـیب بسته کرده اند عنــان

چنین اســـت ما جرا ی بیداد گریهــــا

کـــه به موهومـات بستیـــم داوریــها

مـفکرعلاج درد، دوا وطبیب اســــت سزا گر امید بسته برنصیب اســـت

آنــــــکه بندد تقدیر بر علم وخــــرد کـامـروا اسـت وعـاری ازرنــج و درد