” ناسازی زمانه “

 

اثر: میرعنایت الله سادات

نمیدانم چرا با ما نمیسازد ، زمانه ؟               مگرظالم پسند است، تا القیامه؟

فسون گردش کند در چرخ گردون                ولی ایستد درینجا ، با صد بهانه

زهر کنج و کنار ، سیل حریصان                  بگیرند با حیله ها ، مارا نشانه

چرا از خاک ما سازند گذرگاه ؟                  برای هر قاتل و دزد شبانه

چو مجنون آواره شد مردم ما                   به جرم عشق میهن ، از آشیانه

چرا ؟  فرماندۀ این خاک کردند                  یکی گمراه سابق ، از میانه

همه  نالند ازین رنج آفرین ها                 بخواهند داد خود ، نباشد ناشیانه

  چو گفتم مدعا ، آرم دلیل اش

تو بشنو    ! غمنامه ها ازهر کرانه

  خدایا ! بس کن رنج و عذابت 

 بفرما ! تا به ما سازد زمانه

                                                                            کالیفورنیا – اکتوبر 2012