منبع جنگ

رسول پویان

ای که درجنگها بقای تواست

بی سبب صلح ادعای تو است

منـبـع جـنـگ را تـــو مـیدانی

چونکه افراطی آشنای تو است

جنگ تریاک را کی درداداست

طالبان جـمله مـافـیای تو است

وحشت ازهرطرف که میبارد

نـیـغ داعـش پـیـشوای تو است

غـزل جـنـگ کرده ای از بـر

تـیـر و تلوار دلـربای تو است

نسلهـا را بـه جـنگ میطلبی

تا که افراطیت صدای تو است

خون حلق صغیرو پیر وجوان

در عزای عموم حنای تو است

هـر کجـا امـن و امـنیـت باشـد

خار چشمان بی حیای تو است

پــول نـفـت ســعـودی و دالــر

در رۀ جنگ زیربنای تو است

مــار آسـتـیــن ملـتــی؛ لیـکــن

اژدها زادگان عصای تو است

نـه تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار

نه عدالت؛ ستم قضای تو است

طـالـب و انتحـــاری و داعـش

همـه آماده در سـرای تو است

خــلق بیچـــاره ملـت مظـلـوم

همه پامال زیـر پـای تو است

جنگ قـومی و قـدرت افزون

یا فقط سلطنت هوای تو است

18/1/2018