مقام معلم 

استاد مهربان 

ای نور جاودان 

بر تر زجسم و جان 

خورشید جاودانه ی روشنگر جهان

ای رهگشای خلقت انسان وکاینات 

رهکار رمز هستی وپویا یی حیات 

نور خرد پژوهش اندیشه های توست

تسخیر کهکشان همه آموزه های توست

آنجا که جایگاه ومقام معلم است 

آهنگ زنده گی بنام معلم است 

آنجا که ارتقا وبقا وتکامل است 

آموزه ها ودرس وکلام معلم است

هرچند کتاب ومدرسه ها را بسوختند 

هر سنگ سخت  بر سر مردم بکوفتند 

از کینه آنقدر به معارف بتاختند  

کز فرط جهل نام وطن را فروختند 

گوش ودهان اهل سخن را ببسته اند 

پای علوم وکلک قلم را شکسته اند 

اما نه هیچگاه ونه هرگز سیه دلان

نتوان که علم ودانش واندیشه ی ترا

 نا بود ومحوه سازد 

یا بی اثر کند 

زیراکه وصف تو 

وصف تو شعر سبز سرود ترانه هاست

نام تو جاودانه تراز جاودانه هاست 

تاریخ افتخار تو ثبت زمانه هاست 

راه تو همچو موج سوی بیکرانه هاست 

استاد مهربان 

ای بر تر از جهان

یاد تو بس گرامی 

و

نام تو جاودان  

عبدالو کیل کوچی